« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - KoPÚ v k.ú. Semněvice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vstup na pozemky UD
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice
<br> Haltravská 438,Týnské Předměstí,344 01 Domažlice
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 006244/2023
Spisová značka: SP8977/2022-504202/03/01
<br> Vyřizuje.: Ing.XXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.kaiser@spucr.cz
<br> Datum: 6.1.2023
<br>
<br>
<br>
<br> Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – jednoduché pozemkové
úpravy v katastrálním území Semněvice
<br>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice (dále jen „pobočka“) <,>
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 19 písm.a) zákona č <.>
139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
zahájil v souladu s ust.§ 6 odst.1 zákona v katastrálním území Semněvice řízení o jednoduchých pozemkových
úpravách <.>
<br> Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je GEO Hrubý spol.s r.o <.>,Doudlevecká 26,Plzeň
<br> Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
Ing.XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXX XXXXXX,Státní pozemkový úřad – Pobočka Domažlice
Bc.XXXXXX XXXXXXX – Katastrální pracoviště Domažlice
<br> mohou dle § X odst.9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav a
vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném,nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak <.>
<br> Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výkonu činnosti
prováděné pro účely pozemkových úprav,mají právo na ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Semněvice
22. 10. 2023
22. 10. 2023
18. 10. 2023
18. 10. 2023
18. 10. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz