« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD MÚP MK Masarykovo nám. a Mlýnská ul. Přeštice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3 (396.67 kB)
za účelem (popsat) :
<br> Zajistit v relativně úzké ulici průjezd hasičských vozidel,který mnohdy znemožňují parkující vozidla <.>
<br> 1) Stávající dopravní značku 829 „Zákaz stání“ osazenou vpravo ve směru od Masarykova nám.za vjezdem na parkoviště ČSOB nahradit značkou 528
<br> „Zákaz zastavení“
<br> 2) Vpravo ve směru k Masarykovu náměstí v úseku od křižovatky s Pobřežní ulicí až k vjezdu do průmyslového areálu provést 5 x vodorovně značení V1 Oa „Stání podélné“
<br> 3) Vpravo ve směru k Masarykovu náměstí za vjezdem do průmyslového areálu osadit dopravní značku č.829 „Zákaz stání“ + E8a „Začátek úseku"
<br> 4) Vpravo ve směru k Masarykovu náměstí před vjezdem do XXXXX budovy č.p.XXXX osadit dopravní značku č.B29 „Zákaz stani“ + E80 „Konec úseku
<br> 5) Vpravo ve směru k Masarykovu náměstí za vjezdem do XXXXX budovy č.p.XXXX provést vodorovně značení VXXa „Šikmě rovnoběžně čáry“ + 2 )( V10a „Stání podélně“ + 4 )( V1 Ob „Stání kolmé“ + V13a „Šikmé rovnoběžně čáry“
<br> Návrh nového stavu je znázorněn v příloze
2 (262.79 kB)
Nový stav směr od Klatov
<br> „._ii li “'
MÚP 1 (336.71 kB)
Nový stav směr od Plzně
<br> za účelem (popsat) : Změna dodatkové tabulky E13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ u dopravních značek Bí Zákaz vjezdu všech vozidel vobou směrech na obou koncích komunikace za tabulky s omezením doby platnosti značky Po — Pá 7:00 — 17:00 + „MIMO zAsoeovÁntíz
<br> Stávající úprava umožňuje zajíždění a dlouhodobé parkování vozidel obyvatel i vlastníků obchodů vpřilehých domech a následkem toho zásobovací vozidla zastavují vprůjezdně části komunikace a brání v průjezdu komunikací ostatnim vozidlům a ta (a mnohdy i zásobovací) pak běžně vjíždí na zeleň.Obyvatele a vlastníci obchodů mají umožněno parkování na parkovišti na ploše náměstí a neměli by timto opatřením být nijak zásadně omezení a naopak budou moct ulici více využívat v noci a o víkendech <.>
MÚP  MK Masarykovo nám. a Mlýnská ul. Přeštice  (532.17 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu místní komunikace Masarykovo nám.a ulice Mlýnská
<br> Přeštice
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu ze dne 8.8.2023 podaném městem Přeštice,IČ
<br> 00257125,se sídlem Masarykovo náměstí 107,334 01 Přeštice vydává podle § 173 odst.1 správního řádu
<br> opatření obecné povahy,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Krajským ředitelstvím policie
<br> Plzeňského kraje,územní odbor Plzeň-venkov (stanovisko ze dne 28.6.2023 č.j.KRPP-95579-2/ČJ-2023-
<br> 031106-46 a ze dne 24.7.2023 č.j.KRPP-107697-2/ČJ-2023-031106-46),podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanoví místní úpravu provozu místní komunikace Masarykovo nám.a ulice Mlýnská
<br> Přeštice viz.příloha
<br>
<br> m í s t n í ú p r a v u p r o v o z u n a p o z e m n í k o m u n i k a c i
<br>
Místní komunikace Masarykovo nám.Přeštice (místní komunikace souběžná se silnicí I/27 na
<br> jihovýchodní straně náměstí) takto:
<br> • Svislé DZ: jedná se o změnu dodatkové tabulky E 13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ u
stávajících DZ B1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech na obou koncích komunikace
za dodatkové tabulky č.E 13 s omezením doby platnosti značky Po – PÁ 7:00- 17:00 + „MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ“ dle grafické přílohy,která je nedílnou součástí opatření <.>
<br>
Místní komunikace Mlýnská ulice Přeštice takto:
<br> • Svislé a vodorovné DZ:
1¨) Stávající DZ č.B 29 „Zákaz stání“ osazenou vpravo ve směru od Masarykova nám.za
vjezdem na parkoviště ČSOB nahradit DZ č.B 28 „Zákaz zastavení“ dle grafické přílohy,která
je nedílnou součástí opatření <.>
2) Vpravo ve směru k Masarykovu náměstí v úseku od křižovatky s Pobřežní ulicí až k vjezdu
do průmyslového areálu provést 5...

Načteno

edesky.cz/d/7849418

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz