« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení místní úpravy provozu (OOP) na PK - MK III, ul. Podnásepní, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0548298_22_13_Podnasepni_MIII_OOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0431632/2023/RY VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0548298/2022/13 TEL./E-MAIL: 542 174 763,ryba.peter@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu v oblasti OPS 1-06 Špitálka,na pozemní komunikaci – místní
<br> komunikaci III.třídy,ulice Podnásepní,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen MMB) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu místní úpravy provozu na
<br> pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Podnásepní,Brno,formou výkresu číslo: 01.1 <,>
<br> pod názvem: „DOPLNĚNÍ VDZ V 12a před vstup do skladu“,název akce: „OPS 1-06 ŠPITÁLKA,FÁZE
<br> A UL.PODNÁSEPNÍ - MK“,datum: „LEDEN 2023“,formát: „A3“,měřítko: „1:500“,číslo zakázky: „0023-
<br> 2023“,zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO:60733098,Středisko dopravního
<br> inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,s vyjádřením dotčeného orgánu
<br> konkludentním způsobem,podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policie
<br> České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,který byl tomuto dotčenému orgánu
<br> doručen dne 28.06.2023,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t...
0548298_22_13_Pril._vykres_c.01.1_OPS_1-06_Spitalka_FAZE_A_Podnasepni_MIII.pdf
1
6
<br> 1
8
<br> 2
0
<br> z
a
t
r
<.> d
<br> l <.>
<br> z
a
t
r
<.> d
<br> l <.>
<br> z
a
t
r
<.> d
<br> l <.>
<br> z
a
t
r
<.> d
<br> l <.>
<br> b
e
t
<.>
<br> b.dl <.>
<br>
d
l <.>
<br>
d
l <.>
<br>
d
l <.>
<br>
d
l <.>
<br>
d
l <.>
<br> P
o
d
n
á
s
e
p
n
í
<br> 1
6
<br> 2
0
<br> 1
a
<br> 1
8
<br> VJEZD
<br> VJEZD
<br> VCHOD
<br> VCHOD
<br> 2,0
<br> 5,5
4,6
<br> V 12a (5,3 x 2,8m)
INSTALOVATE 13
<br> E 13
<br> 1
<br> IP 13c
P
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> 1
<br> CENY NA MÍSTE
<br> NEBO PO ZAPLACENÍ
<br> S OPRÁVNENÍM
<br> V PRACOVNÍ DNY 17-6h
<br> OBLAST 1-O6
<br> pro řešení dopravních situací ve městě Brně č.16,17,18 <.>
Vzhled samotného dopravního značení se řídí metodickými listy
<br> s označením příslušných režimů a doby platnosti <.>
Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13
<br> MMB/0256131/2020
<br> OPS 1-06 ŠPITÁLKA,FÁZE A
<br> UL.PODNÁSEPNÍ - MK
<br> č.j.MMB/0001291/2023/RY
<br> KRPB-48810-1/ČJ-2020-0600DI-KOL
<br> být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
<br> jako stávající stav.Všechno instalované dopravní značení musí
dokumentace fáze A pro tuto oblast a v tomto výkrese je zobrazeno
<br> Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové
<br> č.V 12a před vstup do skladu společnosti <.>
Technika Budov.Požadavkem je zde doplnění VDZ
na základě objednávky MMB OD po podnětu spol <.>
Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> LEDEN 2023
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A3
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> OPS 1-06 ŠPITÁLKA,FÁZE A
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> ING.Z.BĚLOCH ING...

Načteno

edesky.cz/d/7799583

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz