« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - OOP-UZAVÍRKA_oprava poklopů_POKLOPSYSTÉM_Na Dlouhých׊kolní×Staroveská×Rokycanská×Újezdská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_bez_rizeni_POKLOPSYSTEM_s.r.o._Na_Dlouhych_Skolni_Staroveska_Rokycanska_Ujezdska_2023-09-20.pdf
umo4.plzen.eu
<br>
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4
<br> Odbor životního prostředí a dopravy
<br> Mohylová 1139/55,312 00 Plzeň 4
<br> e-mail: postaumo4@plzen.eu
<br> ID datové schránky: aupa97w
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> DOČASNÝ ZÁKAZ ZASTAVENÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4,odbor životního prostředí a dopravy,jako věcně a místně příslušný
<br> správní orgán (dále též „silniční správní úřad“) podle ustanovení § 10 a § 11 odst.1 zákona
<br> č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako
<br> příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ustanovení § 40 odst.5,písm <.>
<br> b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o pozemních komunikacích“) a v rozsahu působnosti přílohy 7,článku 8 obecně závazné vyhlášky
<br> č.8/2001,kterou se vydává Statut města Plzně,ve znění pozdějších změn a doplňků vydává
<br> na základě návrhu ze dne 19.09.2023 podaného právnickou osobou POKLOPSYSTEM s.r.o <.>,se
<br> sídlem Hradec 161,332 11,IČO 61172375,zastoupená společností SAFEROAD Czech Republic
<br> s.r.o <.>,se sídlem Plzeňská 666,330 21 Líně,IČO 25229761 (dále jen „navrhovatel“),s odkazem na
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,vydaného v souvislosti s ustanovením
<br> § 124,odst.6 zákona 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),odborem dopravy
<br> Magistrátu města Plzně pod č.j.(MMP/388052/23 ze dne 11.9.2023) dle části šesté správního řádu <,>
<br> z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu toto opatření obecné povahy,kterým:
<br>  podle § 19a,odst.1 zákona o pozemních komunikacích dočasně zakazuje zastavení
silničních vozidel na území městského obvodu Plzeň 4 v ulicích Na Dlouhých (místní
<br> komunikace III třídy číslo C7025),Školní (místní kom...
c.j._MMP-388052-23_ze_dne_11.9.2023_priloha.pdf
SAFEŘÚÁDÉ
<br> l\lčlvrh DlO:
<br> Plzeň-město oprava poklopů Vodama Plzeň
<br> ; Tří—ťia,„ divizi/1223 _ ' „M*Mřfáffc'fyíiď „ l ' 3! _;f,MEČ—v.<.> “ í=řlíá|1švÚXF
<br>,u: 3 Zpracoval: XXXX XXXXXX * !
<br> Dne: X.července XXXX,' „ T + 420 725 398 616 mg;? Iva/OL,: Jí,„GAL E vaclav.basl©saferoad.cz /
<br> SAFEŘDADĚ
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>
<br> Plzeňská 666
<br> 330 21 Líně
<br> CZECH REPUBLlC
<br> T + 420 377 226 226,F + 420 377 226 227 > saferoadcz
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 330 2l Líně T + 420 377 226 226 E plzen©soferocd.cz IČO: 252297ól >
<br> Návrh DIO - dotčený úsek č„ 1,práce budou probíhat mimo dopravní š Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu
<br> v případě bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky
<br> v reflexních vestách,vybaveni terči pro zastavování dopravy <,>
<br>.e.<.> n.<.> 12u
<br> „bl-_ <.>,? “
<br> A <.>
<br> !$ <.>
<br>.<.>
<br> SAFEHDADG
<br> SAFEHDADa
<br> Návrh DIO - dotčený úsek č.2,práce budou probíhat mimo dopravní špičku Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu
<br> v případě bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky
<br> v reflexních vestách,vybaveni terči pro zastavování dopravy <,>
<br> dle zákona 36 H '__
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen©saferoad.cz IČO 25229761 » saferoad.cz
<br> SAFEHDADQ
<br> Návrh DIO - dotčený úsek č,3,práce budou probíhat mimo dopravní š ičku Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu v případě bude doprava řízena řádně poučenými pracovníky v reflexních vestách,vybaveni terči pro zastavování dopravy,dle zákona 361/2000 Sb,!l.'f'.*
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 f.plzen©saferoadcz lČO' 25229761 > saferoad.cz
<br> SAFE HDADG
<br> Návrh DIC - dotčenýúsek č.4,práce budou probíhat mimo dopravní špičku
<br> a
<br> i ' „ -.'I,<.>,“.V.\ ' “ „_
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 ...
c.j._MMP-388052-23_ze_dne_11.9.2023.pdf
XXXXXXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: horejskova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
<br> Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/386415/23
Č.J.: MMP/388052/23
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 11.9.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> na základě návrhu ze dne 7.9.2023,který podala právnická osoba POKLOPSYSTEM s.r.o.<,>
<br> IČO 61172375,Hradec 161,332 11 Hradec u Stoda,kterého zastupuje právnická osoba
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,IČO 25229761,Plzeňská 666,330 21 Líně - Sulkov <,>
<br> po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň <,>
<br> Dopravní inspektorát č.j.KRPP-106265-2/ČJ-2023-030506-2,ze dne 20.července 2023,podle
<br> § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> ÚMO Plzeň 1
<br>
<br> DIO 1
<br> místní komunikace II.třídy č.B1901 Na Chmelnicích,v Plzni – úsek 396
<br> - označení pracovního místa mezi zastávkou MHD „Brněnská“ a podélným parkovištěm,levý
<br> jízdní pruh ve směru k okružní křižovatce Znojemská
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku za zastávkou MHD „Brněnská“,ve směru z centra <,>
<br> v délce cca 20m
<br>
<br> DIO 2
<br> místní komunikace II.třídy č.B1901 Na Chmelnicích,v Plzni
<br> - označení pracovního místa v prostoru výjezdu ze zastávky MHD „Hodonínská“,ve směru
<br> z centra
<br>
<br> DIO 3
<br> místní komunikace II.třídy č.B1901 Na Chmelnicích,v Plzni – úsek 390
<br> - označení pracovního místa před křižovatkou s ulicí Karlovarská,levý jízdní pruh ve...

Načteno

edesky.cz/d/7788545

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz