« Najít podobné dokumenty

Městys Nová Cerekev - Záměr prodeje pozemku v k.ú. Proseč-Obořiště č.905/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Nová Cerekev.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Proseč-Obořiště č.905/2023
M Ě S T Y S N O V Á C E R E K E V
Nová Cerekev 276,394 15
IČ: 00248720
DIČ: CZ00248720
Tel.: 565 394 114
565 394 127
E-mail: mestys@novacerekev.cz
Web: www.novacerekev.cz
<br>
DY5Y3OP0C4ZX
<br> DY5Y3OP0C4ZX
<br> Záměr prodeje pozemku
<br>
Městys Nová Cerekev předkládá podle §39 zákona č.128/2000 Sb.O obcích záměr
prodeje pozemku ve vlastnictví městyse.Pozemek KN parc.č.207/3 o výměře 2 m2
v k.ú.Proseč-Obořiště,obec Nová Cerekev,místní část Proseč-Obořiště,vedený na
LV 10001 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Nemovitost bude prodávána minimálně za cenu v místě obvyklou,která činí 100 Kč/m2
včetně DPH.Kupující dále uhradí náklady na vypracování kupní smlouvy a náklady
spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí <.>
V případě vyššího zájmu si obec vyhrazuje právo rozhodnout o prodeji bez ohledu na
nabízenou cenu dle své úvahy; důvody rozhodnutí odůvodní <.>
<br> Nabídky adresujte v uzavřené obálce označené „NABÍDKA – prodej nemovitosti dle
záměru 905/2023 – NEOTEVÍRAT“ na adresu městyse nebo podatelnu městyse
nejpozději do 6.října 2023 do 1200 hodin.K později podaným nabídkám nebude
přihlíženo a nebudou otevřeny <.>
<br> Městys si vyhrazuje právo tento záměr zrušit <.>
<br> Tento záměr byl schválen radou městyse dne 13.září 2023 <.>
<br>
<br> V Nové Cerekvi dne 20.září 2023
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXX,MBA
starosta
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 20.září 2023
<br> Sejmuto: 6.října 2023
<br>
2023-09-20T15:35:54+0000
XXXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/7788522


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Nová Cerekev      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz