« Najít podobné dokumenty

Obec Bělkovice-Lašťany - 62/2023 Stanovení přechodné úravy provozu na pozemních komunikacích silnice III/44440 a III/44436…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělkovice-Lašťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Uzavírka.pdf [0,45 MB]
OOP PřDZ přípojka V + K k RD Bělkovice 168 (04-12-2)
<br>
<br>
MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
<br> oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
Spisový znak – 280.4,skartační znak/skart.lhůta – S/5
<br> Č.j.SMOL/273614/2023/OS/PK/Urb V Olomouci 20.09.2023
Spisová značka: S-SMOL/268563/2023/OS
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: XXXXX XXXXXXXX,dveře č.X.XX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: edita.urbanova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXX XXXXXX
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
(dále jen „správní orgán“),jako příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
na základě návrhu společnosti RBH stavby s.r.o <.>,IČO: 07005997,Bělkovice -Lašťany 17 <,>
<br> 783 16 Bělkovice -Lašťany,v zastoupení paní Bohumilou Krčkovou,IČO: 15458571 <,>
Sokolská 267,783 75 Dub nad Moravou podaného dne 14.09.2023,vydává opatření obecné povahy <,>
kterým se
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n á ú p r a v a p r o v o z u
n a p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h
<br> a to na sil.III/44440,sil.III/44436 a místní komunikaci (dále jen „MK“) umístěné na pozemku parc.č <.>
1062 v k.ú.Bělkovice v obci Bělkovice – Lašťany a s tím související užití dopravních značek,signálů
a zařízení <.>
<br> Místo úpravy: na sil.III/44440,sil.III/44436 a MK umístěné na pozemku parc.č.1062 v k.ú <.>
<br> Bělkovice v obci Bělkovice – Lašťany
<br> Důvod úpravy: napojení vodovodní a kanalizační přípojky k RD...
mapa objížďka.pdf [0,21 MB]
:1.<.> l
<br> úr'qln'
<br> nm:;
<br> _ OVERENO Magmtrátem města Olomouce
<br> odhme cddv slální správy na "
<br> StLNICE _IIII44-440 UZAVŘENA
<br> SILNICE _IIII44440 UZAVRENA
<br> SILNICE !|IM44-40 UZAVŘENA
<br> dapprubuji stanovit KRPMRI 29504-2/ČJ-r2923dá-DEÚE
<br>.aoLIr—IE ESKE neeueuwr 5m POLICIE
<br> Legenda:
<br> _ Uzavřený úsek _.Objízdná trasa
<br> Trvalé dopravní značení,kteréje v rozporu s přechodným dopravním značením bude zakryto <.>
<br> Vypracoval: Datum:
<br> Ing.XXXX XXXXX XX.X.XXXX X E KN Ě Názevakce: SEKNE.spoL s r.o.Hamerská 12.772 DD OIomuuc Novostavba RD Bělkovice,D'Č- C252353701
<br> <.>,<.>.tel„1fax:565 311 867 prlpcjka kanallzace a vodovodu
<br> Nazavnhjeklu: Přechodné dopravnřznačenl Farma:
<br> C výkresu: C.soupravy: Příloha:
<br> Úplná uzavlrka sil."iM-4440 2XA4 1

Načteno

edesky.cz/d/7788416

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělkovice-Lašťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz