« Najít podobné dokumenty

Obec Pašinka - Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pašinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dopravní značení.pdf (739.05 kB)
<.> /3
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o <.>
Polepská 667
280 02 KOLÍN 4
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 101948/23-noj
OD noj 25162/2023
<br> 3
<br> 0/0
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 28167325
<br>
Datum: 19.09.2023
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele – společnosti Elektro
Martínek,s.r.o <.>,se sídlem: Polepská 667,Kolín 4,IČ.: 281 67 325,po písemném vyjádření Policie ČR
KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát DI ze dne 7.9.2023
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na silnici III/33345 na okraji obce Pašinka v obvodu
působnosti zdejšího silničního úřadu z důvodu stavby dopravní a technické infrastruktury na
pozemcích par.č.118/24,118/62 a 118/55 k.ú.Pašinka takto:
<br> při realizaci výše uvedené stavby bude na silnici III/33345 osazeno přechodné dopravní značení dle
schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN EN12899-1 <.>
Dopravní značení,které bude v rozporu s touto přechodnou úpravou provozu,bude zakryto
nebo přelepeno škrtací páskou.Dopravní značení musí být instalováno odbornou osobou <.>
Měst...

Načteno

edesky.cz/d/7785464

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pašinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz