« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - ZÁPIS z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2022 - 2026)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁPIS z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2022 - 2026)
Z á p i s z 5.zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále jen “ZM“ nebo „ZM VÚ“),konaného dne 13.9.2023 v klubovně městyse Velký Újezd /v olební období 2022- 2026/
<br> Na zahájení zasedání ZM přítomno ] 1 členů <.>
<br> Nepřítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXXX (omluven).XXXXX XXXXX.Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.Martina l—lausnerová
<br> Prezenční listinaje přílohou č.1 tohoto zápisu <.>
<br> 1.Zaháiení,volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br> V 17.00 hod.zahájil zasedání starosta Ing.XXXXX XXXXX (dále jen.<.> starosta").Konstatoval,že toto zasedání bylo řádně svoláno a whlášeno.přítomnost nadpoloviční většiny členů ZM umožňuje schopnost usnášet se.Všichni členové ZM obdrželi pozvánky s programem jednání.Starosta požádal o rozšíření programu 0 bod č.10 — Žádost o finanční dar.Další návrh na doplnění programu nebyl podán <.>
<br> Schválený program jednání:
<br> Zahájení volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Kontrola zápisu ze 4.zasedání ZM Velký Újezd Zpráva kontrolního výboru
<br> Zpráva finančního výboru
<br> Zpráva výboru pro územní plánování a rozvoj městyse Zpráva o činnosti RM
<br> Odkoupení obecního pozemku
<br> Převod pozemku do vlastnictví městyse
<br> Územní plán
<br> 10.Žádost o finanční dar
<br> 11.Diskuze,závěr
<br> *OPONQP'PWEQZ—
<br> Hlasování o navrženém programu jednání : PRO 11 členů ZM.Schváleno.Zapisovatelka: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Volba návrhové komise:
<br> Návrh na složení návrhové komise předložil starosta:
<br> předseda XXX XXXXXX.členové lng.XXXXX XXXXXXXXXX a XXX XXXX.Jiný návrh nebyl podán.Hlasování o složení návrhové komise: PRO 11 hlasů.Schváleno <.>
<br> Volba ověřovatelů zápisu:
<br> Ověřovatelé zápisu navrhl starosta:
<br> Ing.Mgr.XXXXXX XXXXX a Mgr,XXXXXXXXX XXXXXXXXX.Jiný návrh nebyl podán <.>
<br> Hlasování o ověřovatelích zápisu: PRO 10 hlasů.ZDRŽEL SE 1 (Ing.Mgr.Arnošt Rybář).Schváleno <.>
<br> 2.Kontrola zápisu ze 4.zasedání ZM Velký Úiezd
<br> Starosta uvedl.že zápis z minulého zasedání ZM byl podepsán ověřovateli,obdrže...

Načteno

edesky.cz/d/7784456

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz