« Najít podobné dokumenty

Obec Chlumec - Závěrečný účet 2022, Schválení účetní závěrky 2022 Obec Chlumec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chlumec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

závěrečný účet 2022.pdf
31.12.2022Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2022
Obec Chlumec
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Chlumec
Chlumec 10
382 32
<br> 00665673
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 608 180 138
E-mail mira.kratky@seznam.cz
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 5
<br> Majetek 7
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 8
<br> Měsíční stav finančních prostředků 9
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 10
<br> Porovnání příjmů a výdajů 11
<br> Porovnání plnění sdílených daní 12
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 13
<br> Plnění rozpočtu podrobného 14
<br> Strana
<br>
<br> Obec Chlumec,IČO 00665673 KEO4 1.12.6 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Aktivní účty
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 72 680,80 72 680,80
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 584 600,00 584 600,00
021 Stavby 0,00 16 955 234,82 17 171 801,83
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 0,00 262 933,00 262 933,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 697 677,14 611 150,72
031 Pozemky 0,00 415 568,24 415 598,84
032 Kulturní předměty 0,00 20 000,00 20 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 200 221,00 221 480,70
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 -72 680,80 -72 680,80
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 -234 790,00 -256 690,00
081 Oprávky ke stavbám 0,00 -5 435 478,90 -5 807 586,90
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 0,00 -108 820,50 -118 660,50
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0,00 -697 677,14 -611 150,72
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 0,00 4 606 865,50 5 752 845,70
261 Pokladna 0,00 15 200,00 27 345,00
311 Odběratelé 0,00 17 060,00 9 020,00
314 Kr...
Schválení účetní závěrky 2022.pdf
Protokol o schválení / neschválení účetní závěrky
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Chlumec; IČO 00665673; Chlumec 10,Chlumec,382 32
<br> Za období: 6/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 29.6.2023
<br> ŘádnáProtokol o schválení/neschválení účetní závěrky:
<br> 31.12.2022Datum účetní závěrky:
<br> 19.6.2023Datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky:
<br> Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce
<br> Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: Schváleno
<br> Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6 odst.3,případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní
závěrky:
<br> Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky
podle § 7 odst.3,případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:
<br> Ing.XXXX XXXXXX - starosta
Ing.XXXXXX XXXXXXXX - místostarostka
XXXX XXXXXX - zastupitel
XXXXX XXXXX - zastupitel
XXXXXX XXXXXXX - zastupitel
XXXX XXXX - zastupitel
XXXXXX XXXXX - zastupitel
<br> Osoby rozhodující o schválení nebo neschválení účetní závěrky:
<br> Za účetní jednotku: XXXXXXXX XXXXXX
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
VZaZ k 31.12.2022.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Chlumec; IČO 00665673; Chlumec 10,Chlumec,382 32
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 17.1.2023
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 1 622 748,39 0,00 1 483 765,76 0,00
I.Náklady z činnosti 1 579 520,39 0,00 1 462 565,76 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 60 810,42 0,00 63 369,10 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 321 422,00 0,00 59 827,74 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 14 568,00 0,00 66 543,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 890,00 0,00 895,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 392 660,49 0,00 347 022,15 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 308 576,00 0,00 297 660,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 21 356,00 0,00 27 431,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 400,00 0,00 400,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 50,00 0,00 50,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544 0,0...
Rozvaha k 31.12.2022.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Chlumec; IČO 00665673; Chlumec 10,Chlumec,382 32
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 17.1.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 25 192 631,37 6 866 768,92 18 325 862,45 17 462 292,08
A.Stálá aktiva 19 360 245,89 6 866 768,92 12 493 476,97 12 659 467,66
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 657 280,80 329 370,80 327 910,00 349 810,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 72 680,80 72 680,80 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 584 600,00 256 690,00 327 910,00 349 810,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 18 702 965,09 6 537 398,12 12 165 566,97 12 309 657,66
<br> 1.Pozemky 415 598,84 0,00 415 598,84 415 568,24031
<br> 2.Kulturní předměty 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00032
<br> 3.Stavby 17 171 801,83 5 807 586,90 11 364 214,93 11 519 755,92021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 262 933,00 118 660,50 144 272,50 154 112,50022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 611 150,72 611 150,72 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 221 480,70 0,00 221 480,70 200 221,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouho...
FIN 2-12 M k 31.12.2022.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Chlumec; IČO 00665673; Chlumec 10,Chlumec,382 32
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 17.1.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 300 000,00 300 000,00 280 214,99Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 93,40
<br> 1112 15 000,00 15 000,00 24 754,43Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 165,03
<br> 1113 25 000,00 25 000,00 55 023,89Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 220,10
<br> 1121 300 000,00 390 000,00 416 264,41Příjem z daně z příjmů právnických osob 106,73
<br> 1211 700 000,00 897 000,00 944 646,69Příjem z daně z přidané hodnoty 105,31
<br> 1335 0,00 0,00 616,80Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 0,00
<br> 1337 50 000,00 0,00 0,00Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad 0,00
<br> 1341 2 000,00 2 000,00 1 600,00Příjem z poplatku ze psů 80,00
<br> 1342 0,00 0,00 3 240,00Příjem z poplatku z pobytu 0,00
<br> 1345 0,00 60 000,00 68 880,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 114,80
<br> 1361 2 000,00 2 000,00 50,00Příjem ze správních poplatků 2,50
<br> 1381 5 000,00 5 000,00 13 379,96Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 267,60
<br> 1382 0,00 0,00 9,56Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1511 130 000,00 155 000,00 159 823,74Příjem z daně z nemovitých věcí 103,11
<br> 4111 0,00 61 264,06 61 264,06Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státníhorozpočtu 100,00
...

Načteno

edesky.cz/d/7775183

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chlumec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz