« Najít podobné dokumenty

Obec Dražíč - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražíč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

application1-2023-9-1-0001.pdf
Obec Dražíč
<br> Dražíč 57
<br> 375 O1 Týn nad Vltavou Telefon: 724189408 Fax:
<br> E-mail: obec©drazíc.cz Www: www.drazic.cz
<br> ID DS: ijqb6pa
<br> V Dražíči 31.8.2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o vydání opatření obecné povahy <,>
<br> kterým je uzemní opatření 0 stavební uzávěře na pozemcích parc.č.1624/1,2,3,4,st.254,st.255,st.251,st.256,1622/4,1509/4,1583,1585,1592/2,1596/3vše k.ú.Dražíč <.>
<br> Zastupitelstvo obce Dražíč schválilo usnesením č.58/2023 na zasedání Zastupitelstva obce Dražíč dne 31.8.2023 vydání územního opatření o stavební uzávěře jako opatření obecné povahy podle 5 6 odst.6 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),podle 5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správního řádu,v platném znění á š 97 Stavebního zákona,š 17 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouvy a územního opatření <.>
<br> Opatřením obecné povahy je územní opatření 0 stavební uzávěře,kterým se stanovuje stavební uzávěra na území obce Dražíč na pozemcích parc.č.1624/1,2,3,4,st.254,st.255,st.251,st.256,1622/4,1509/4,1583,1585,1592/2,1596/3 vše k.ú.Dražíč vymezených,jak je vyznačeno v grafické příloze.Stavební uzávěra po dobu trvání ve vymezeném území omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost,pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území,a to zejména umisťování a provádění Veškerých staveb,ve smyslu 5 2 odst.3 Stavebního zákona <.>
<br> Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce.Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění,může každý nahlédnou na Obecním úřadu Dražíč podle 5 173 odst.1 správního řádu.Opatření obecné povahy bude zveřejněno na internetových stránkách obce Dražíč,na adrese httgszllwwwdraziccz,umožňující dálkový přístup <.>
<br> Vyvěšeno : 01.09.2023 Vyvěšeno elektronicky : 01.09.2023
<br> Sejmuto :
<br> F ra nti še Digitálně podepsal
<br> XXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/7774570

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražíč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz