« Najít podobné dokumenty

Obec Pašinka - Změna územního plánu č.1, Ratboř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pašinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UP Ratboř.pdf (675.76 kB)
Městský úřad Kolín
Odbor investic a územního plánování
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 251
e-mail: investice@mukolin.cz
<br>
Vaše čj.(zn.): Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX
Číslo jednací: MUKOLIN/OIÚP XXXXXX/XX-kra Telefon: XXX XXX XXX
Spisová zn.: OIÚP 5567/2023 E-mail: karolina.kraicova@mukolin.cz
<br> Počet listů: 1+rozdělovník
Příloh/listů: 0/0 Datum: 13.09.2023
<br>
<br> Územní plán Ratboř – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání
k návrhu změny č.1 pořizované zkráceným postupem
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Odbor investic a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního plánu podle
§ 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
<br> o z n a m u j e
<br> v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení
o vydání změny č.1 územního plánu a podle § 22 a § 55b odst.2 stavebního zákona termín veřejného
projednání o návrhu změny č.1 územního plánu Ratboř
<br>
na středu 18.října 2023 od 15:00 hod <.>
<br> v zasedací místnosti obecního úřadu,Komenského 8,Ratboř
<br>
Návrh změny č.1 bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení tohoto oznámení
na úřední desce ve dnech 15.září 2020 až 25.října 2023 v tištěné podobě u pořizovatele (Městský
úřad Kolín,budova radnice,III.patro) a na Obecním úřadu Ratboř v pracovních dnech
<br> a v elektronické podobě na Úřední deska - Oficiální stránky obce Ratboř (ratbor.cz) <.>
<br> Námitky mohou k návrhu změny č.1 územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti podle § 23 stavebního zákona
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.Námitky musí obsahovat odůvodnění,údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.Povinnost doložit
údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veře...

Načteno

edesky.cz/d/7774408

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pašinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz