« Najít podobné dokumenty

Obec Záboří - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záboří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

opatreni-obecne-povahy.pdf
e_ Magistrát města České Budějovice „ŠŠŠ Odbor dopravy a silničního hospodářství \f? nám.Přemysla Otakara II.líl
<br> Magistrát města České Budějovice |_ _1 Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> Odbor dopravy a silničního hocpmlářslví Kněžská IĚ'
<br> am 92 České Budějovice
<br> viz rozdělovnílt
<br> lntcmct: http:.fíwwwcabudejovice.cz |_ _I
<br> sp.nt.: [inSI-IHSTUŽIÉUĚE So vyňzuje: lei.: e—mail: tlslum: č.j.: ÚDSI-UlSTUHŽUĚB-B Ing.Součková 3863044“ souckovaaídc-hudejovice.cz I&E—LEGIE
<br> VEŘEJNÁ VYHIÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STaNÚVENÍ PŘECHÚDNÉ Úpaavv Paovozo
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní organ“) jako příslušný orgán státní správy pro slanovcní místní a přcchodnc úpravy provozu na pozemních komunikacích podle Š- 124 odsr,6 zákona a.ÉEUÉÚÚÚ Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o mtčnach některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č,ŽiůlíĚÚÚÚ Sb.").obdržcl dnc 15.9.2U23 žádost navrhovatele:
<br> a - ponton—tc co,a.s <.>,IČD 245105594,Hraniční znam,České Budějovice 5,sto na České Budějovice tí,kterého zastupuje Signistav s.r.o <.>,ICU ÉGÉTZTUÚ,Na.Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> o stanov-clu přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní organ v souladu s ustanovením 5 H] zakona ě.SÚÚIÉÚOLL Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších pi'cdpisů (dále jen „zákon ě.SÚWŽÚEH Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR.krajského ředitelství — dopravního inspektorátu v Čcských Budějovicích a.j.KRFCJl-ůlÚíČj-ÉÚĚĚr—UÉÚIUÚ ze dne 53.9.2Ú23 a dále v souladu s ustanovením & ?? odst.1,odst.2,odst.5 zákona Č.BÚUÉÚD'D Sh.tímto
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — silnici Iílíl438,na začátku obce Lipanovicc ívc směru od Nově “'v'si.Chmelně) viz dopravně inženýrské opatřcní,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecně povahy <.>
<br> Termín: od nahytí účinnosl tohoto opatření do BLWJÚĚS <.>
<br> Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/7774389

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záboří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz