« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Svolání zasedání zastupitelstva obce Rovná 26.9.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání zasedání zastupitelstva obce Rovná 26.9.2023
OBCE ROVNÁ
Starostka
<br>
<br>
<br>
Svolání zasedání Zastupitelstva obce Rovná
<br>
Podle § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám 5.zasedání Zastupitelstva obce Rovná v roce 2023 <.>
<br>
<br> Místo konání: zasedací síň obce Rovná
<br> Doba konání: 26.září 2023 od 18:00 hodin
<br> Návrh programu:
<br>
<br> 11.<.> ZZaahháájjeenníí
<br> 22.<.> VVoollbbaa oovvěěřřoovvaatteellůů zzááppiissuu zz jjeeddnnáánníí
<br> 33.<.> SScchhvváálleenníí pprrooggrraammuu jjeeddnnáánníí
<br> 44.<.> NNáámmiittkkaa kk uussnneesseenníí 2288//55//22002233 zzee ddnnee 22.<.> 55.<.> 22002233
<br> 55.<.> PPoovvěěřřeenníí SSootteess
<br> 66.<.> RRoozzppooččttoovvéé pprroovviizzoorriiuumm
<br> 77.<.> PPllaattbbyy zzaa ooddppaadd
<br> 88.<.> SSmměěrrnniiccee nnaa mmoottoorroovvéé vvoozziiddlloo
<br> 99.<.> ZZppěěttnnýý ooddkkuupp ppoozzeemmkkuu pp.<.> čč.<.> 226633//112211 vv kk.<.> úú.<.> RRoovvnnáá uu SSookkoolloovvaa (( vvllaassttnnííkk NNaasseerr SShhaarriiff ))
<br> 1100.<.> ŽŽááddoossttii:: JJoosseeff KKoovvaařřííkk,<,> RRaaddoovvaann JJaannddaa,<,> NNiikkoollaayy TToommaaččiinnsskkýý,<,>
<br> 1111.<.> PPoořříízzeenníí mmuullttiikkáárryy
<br> 1122.<.> RRoozzššíířřeenníí vvooddoovvooddnnííhhoo řřáádduu
<br> 1133.<.> HHoossppooddaařřeenníí oobbccee aa ZZŠŠ,<,> MMŠŠ (( kkee 3300.<.> 66.<.> 22002233))
<br> 1144.<.> IInnffoorrmmaaccee pprroo oobbččaannyy:: oopprraavvaa mmííssttnníí úúččeelloovvéé kkoommuunniikkaaccee
<br> kkaammeerroovvýý ssyyssttéémm
<br> iinnffoorrmmaaccee oo zzmměěnnee ÚÚPP
<br> ppaarrkkoovvaaccíí mmííssttaa
<br> 1122.<.> ZZáávvěěrr
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starostka
<br>
<br> Tato pozvánka je dokladem pro zaměstnavatele členů zastupitelstva města k uvolnění ze zaměstnání
<br> podle §70 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění <.>

Načteno

edesky.cz/d/7774360

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz