« Najít podobné dokumenty

Obec Tehov - OMEZENÍ PROVOZU - zvláštní užívání ul. Panská 25.-29.9. (výkop - zúžení vozovky)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tehov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OMEZENÍ PROVOZU_Rozhodnutí - zvláštní užívání ul. Panská.pdf [0,11 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD v ŘÍČANECH Masarykovo náměstí 53/40 1 251 01 Říčany tel.: +420 323 618 111 ! fax: +420 323 603 734! e—mail: podatelna©ricany.cz ! wmxicanyxz
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
<br> Č.ev.: 311955/2023
<br> Č.j.: 280883/2023-MURI/OSAD Freden s.r.o.Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
<br> Počet stejnopisů: 4 Na Hačálce 205 Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Tehov Telefon (linka): XXX
<br> E-mail: jiri.karasek©ricany.cz
<br> Způsob odeslání: datová schránka
<br> v Říčanech dne: 18.9.2023
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II.a III.třídy podle ust.š 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů ( dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.5-2328/00066001/2022 — KH/Pí/BS Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,dle podmínek KSÚS Středočeského kraje pod č.j.6334/22/KSÚS/KHT/PIC ze dne 17.8.2022,stanoviska Policie ČR Dl Praha venkov—JIH,rozhodl podle ust.š 25 odst.6 písm.c 3) a d) zákona o pozemních komunikacích takto:
<br> Na základě žádosti žadatele — BML,spol.s r.o <.>,Třebohostická 3069,100 00 Praha 10,IČ 457 89 371 zastupující na základě plné moci investora stavby — Freden s.r.0 <.>,Na Hačálce 205,251 01 Tehov,IČ 099 28 111 se
<br> llllll
<br> povoluje zvláštní uznvanl Silnice
<br> |||/1011 k.ú.Tehov u Říčan,z důvodu uložení inženýrských sítí,provádění stavebních prací - dle předložené situace <.>
<br> akce: Tehov - infrastruktura na parcele 371/3
<br> termín provádění praci : 25.9.2023 - 29.9.2023
<br> místo : silnice Ill/1011 - protlak,překop
<br> investor : Freden s.r.0 <.>,Na Hačálce 205,251 01 Tehov dodavatel: RPR GROUP s.r.0 <.>,Na Hačálce 205,251 01 Tehov |č: 076 99 301
<br> odpovědná osoba: Ing.XXXXX XXXXX,telefon: XXX XXX XXX
<br> Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek :
<br> Dodržení podmínek smlouvy č.S-...
DZ - BML.pdf [0,28 MB]
Ing.XXXX XXXXXXXXX
jana.svobodova@bml.cz
<br> SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> HIP:
<br> VYPRACOVAL:
<br> INVESTOR:
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
<br> jan.luxemburk@bml.cz
<br> KONTROLOVAL:
<br> Ing.XXX XXXXXXXXX
<br> BML s.r.o <.>
<br> SOUPRAVA:STUPEŇ:
<br> DATUM:
<br> Č.PŘÍLOHY:
<br> AKCE :
<br> OBSAH:
<br> Ing.XXXXX XXXXX
milan.mimra@bml.cz
<br> jan.luxemburk@bml.cz
Ing.XXX XXXXXXXXX
<br> Č.ZAKÁZKY: XX XXX
<br> TEHOV - INFRASTRUKTURA NA PARCELE 371
<br> Freden s.r.o <.>,Na Hačálce 205,251 01 Tehov
<br> DIO
<br> 09/2023
<br> 100 00 PRAHA 10,TŘEBOHOSTICKÁ 14
TEL: 226 209 170 (183)
<br> SO 01 KOMUNIKACE
<br> 119
<br> 113
<br> 349
<br> 382
<br> 627
<br> 403/1
<br> 375
<br> 1099/1
<br> 561
<br> 366/11
<br> 709
<br> PANSKÁ
<br> 371/9
<br> 371/11
<br> 402/2
<br> 125/1
<br> 371/10
<br> VÝKOP V KOMUNIKACI
PŘÍPOJENÍ NOVÉHO VODOVODU
NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD
<br> SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
M 1:500
<br> A15 - PRÁCE NA SILNICI
<br> P7 - PŘEDNOST PROTIJEDOUCÍCH VOZIDEL
<br> P8 - PŘEDNOST PŘED PROTIJEDOUCÍMI VOZIDLY
<br> A6b - ZÚŽENÁ VOZOVKA (Z JEDNÉ STRANY)
<br> Z4a - SMĚROVACÍ DESKA
(SE ŠIKMÝMI PRUHY SKLONĚNÝMI VLEVO)
<br> Z4b - SMĚROVACÍ DESKA
(SE ŠIKMÝMI PRUHY SKLONĚNÝMI VPRAVO)
<br> 2 KS
<br> 2 KS
<br> 1 KS
<br> 1 KS
<br> 2 KS
<br> 2 KS
<br> PLOCHY PRO PĚŠÍ - CHODNÍKY
kryt betonová dlažba
<br> PARKOVACÍ STÁNÍ
kryt betonová dlažba
<br> LEGENDA
<br> KOMUNIKACE
kryt betonová dlažba
<br> TRAVNATÝ PÁS,ZELEŇ
<br> A6b
A15 P7
<br> Z4a
<br> Z4b
<br> A1
5
<br> A6
b
<br> P8
BML - RPR GROUP - opatření obecné povahy - III-1011 - Tehov.pdf [0,15 MB]
Č.ev.: 315391/2023 Počet stejnopisů: 5
V Říčanech dne: 19.9.2023 Strana 1 z 2
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
Č.ev.: 315391/2023
Č.j.: 284182/2023-MURI/OSAD RPR GROUP spol.s r.o <.>
Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
Počet stejnopisů: 5 Na Hačálce 205
Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Tehov
Telefon (linka): XXX
E-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 19.9.2023
<br> VĚC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě
posouzení žádosti adresáta,po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie
Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne XX.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na pozemní komunikaci III/1011 – ul.Panská z důvodu provádění stavebních prací
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou BML s.r.o.<,>
Třebohostická 14,100 00 Praha 10 ze 09/2023 schváleného Policií ČR DI XXXXX venkov - JIH <.>
<br> Termín instalace dopravního značení: dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydané
příslušným silničním správním úřadem
<br> Odpovědná osoba: Ing.XXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
<br> Č.ev.: 315391/2023 Počet stejnopisů: 5
V Říčanech dne: 19.9.2023 Strana 2 z 2
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
<br> 1.Dopravní značení zajistí žada...

Načteno

edesky.cz/d/7773716

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tehov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz