« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Město - Výzva pro podání nabídek na prodej nemovitosti-rodinný dům č.p.47 v k. ú. Stříbrné Hory obec Horní…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Město.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva-prodej RD čp.47-k.ú.Stříbrné Hory.pdf [0,11 MB]
Obec Horní Město Zveřejňuje výzvu pro podání nabídek
<br> na prodej obecní nemovitosti -— rodinný dům č.p.47 v k.ú.Stříbrné Hory obec Horní Město
<br> Předmět prodeje: st.p.č.116 zastavěná plocha,nádvoří ve výměře 96 m2,jejíž součástí je rodinný dům č.p.47 a p.p.č.953 zahrada ve výměře 865 m2 V k.ú.Stříbrné Hory,LV č.57 <.>
<br> Účastníci: - účastnit se mohou všechny fyzické osoby starší 18 let způsobilé kprávním úkonům,nebo právnické osoby,které se prokáží platným výpisem z veřejného seznamu,ne starším tří měsíců <.>
<br> Podmín kv účasti: - podání nabídek pro prodej proběhne formou nabídkové obálkové metody <.>
<br> 1) Zájemce vloží svoji nabídku do obálky,na které musí být uvedena identifikace zájemce.Zájemce předloží svoji nabídku na koupi obecní nemovitosti písemně v uzavřené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT — koupě obecní nemovitosti st.p.č.116 jejíž součástí je rodinný dům č.p.47 a p.p.č.953 v k.ú.Stříbrné Hory“ na Obecním úřadě v Horním Městě v přízemí nejpozději do 10:00 hodin dne 18.10.2023.Rozhodující je doručení na Obecní úřad nikoli podání k přepravě <.>
<br> 2) Nabídka bude na nabídkovém listě a bude obsahovat:
<br> a) nabídnutou cenu + identifikační údaje žadatele pro účely uzavření kupní smlouvy (jméno a příjmení,datum narození,kontakt — telefon nebo email,místo trvalého bydliště,případně název firmy,IČO a sídlo firmy) <.>
<br> b) prohlášení o bezdlužnosti vůči Obci Horní Město <.>
<br> c) nabídky,které nebudou splňovat minimální nabízenou cenu,nebudou hodnoceny <.>
<br> Posuzování nabídek: Komise schválená Zastupitelstvem obce Horní Město sestaví pořadí podle nejvyšší nabídnuté ceny za odkoupení předmětu prodeje s podmínkou splnění obsahu nabídky dle této výzvy <.>
<br> Pokud zájemce,který podal nejvyšší nabídku odstoupí od uzavření kupní smlouvy,bude vyhlášena nová výzva <.>
<br> Další požadavkv na případné uzavření smlouvy s vítězným zájemcem:
<br> Minimální prodejní cena je stanovena na 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milión pět set tisíc korun českýc...

Načteno

edesky.cz/d/7773679

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Město      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz