« Najít podobné dokumenty

Obec Úhonice - Městský úřad Černošice - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 267/2023 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice II/101 v ulici Kateřinská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úhonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Černošice - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 267/2023 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice II/101 v ulici Kateřinská
Městský úřad Černošice Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha2 Spis.ZN.S-MUCE151977l2023iOSU/Bal č,j <.>,MUcE 161975/2023 osu vyřizuje: XXXX XXXXXXXX,kancelář č.dv.X XX tel./e-mail: 221 982394/jana.balejova@mestocernosice.cz ozNÁM Eruí veŘeJNou vyHLÁšKou Opatření obecné povahy č.267l2O23 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu,který dne 1,9.2023 podala lng.XXXXXX XXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Witthanova 185,373 82 Včelná,po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství Policie Středočeského krEje,Dopravní inspektorát Praha venkov - Západ,Dl ze dne 14.6.2023 č,j.KRPS-I4B365-2|CJ- 2023-011606-Kl,stanoví podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona č.361i2000 Sb <.>,o silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů,op.atřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici č.ll/101 ul.Kateřinská v Uhonicích v souladu s § 61 odst.3 zákona č.36'l/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů.Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského opatření,které je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení.Dopravní značení bude osazeno po dobu 7 dní v rozmezí stanoveného termínu: V termínu: od 2.10.2023 do 31.10,2023 Z důvodů: stavebních prací- napojení vodovodní přípojky Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.29412015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava ařízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a dle příslušných platných technických norem.2.Veškeré dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem...

Načteno

edesky.cz/d/7773571

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úhonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz