« Najít podobné dokumenty

Město Žandov - Veřejná vyhláška STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žandov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
Příloha č.1 k MUCL/111509/2023
<br>
<br> sil.II/262,ppč.106/1,ul.Nádražní
<br> ppč.38 Náměstí
ppč.142 Náměstí
<br> sil.II/262,ppč.522,ul.Lužická
<br> MK ppč.171,233/1 ul.Dlouhá
<br>
<br> sil.II/262,ppč.107/2,ul.Nádražní
<br> manipulační plocha ppč.742
<br>
2023-09-05T11:43:58+0200
zde
Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy
<br> náměstí T.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa
<br>
Adresa úřadu:
náměstí T.G.Masaryka č.p.1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p 1/4
<br> Plně určený sp.znak písemnosti: 280.3.2 - Skartační znak/lhůta: S/5
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1/1,470 36 Česká Lípa,(dále jen
„Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy“),jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
podnětu právnické osoby – Města Žandov,IČ: 002 61 131,se sídlem Náměstí 82,471 07 Žandov <,>
doručeného prostřednictvím pověřeného zástupce obchodní firmy TRASO-DC s r.o <.>,IČ: 026 14 359 <,>
se sídlem Huntířov č.p.191,405 02 Děčín,dne 29.08.2023 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemní komunikaci – sil.č.III/262 na ppč.106/1,107/2 (ul.Nádražní) a ppč.522 (ul.Lužická) vše
v k.ú.Žandov v obci Žandov.Dále na místní komunikaci (dále jen na „MK“) ppč.38,142 (Náměstí) <,>
ppč.171,233/1 (ul.Dlouhá) a ppč.742 (manipulační plocha) též vše v k.ú.Žandov v obci Žandov <,>
dle zakreslení v situačním náčrtku - dopravně-inženýrském opatření (dále jen „DIO“ - Příloha č.1) za účelem
zvláštního užívání a úplné uzavírky provozu této dotčené komunikace z důvodu provedení stavebních prací
při realizaci akce „Stavební úpravy na náměstí v Žandově – III.etapa,C-301 odvodnění zpevněných ploch
– část B“ na základě zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě a závazného stanoviska Policie
ČR,Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,Dopravní inspektorát,se sídlem Pod Holým vrchem
1734/14,470 80 Česká Lípa,(dále jen „Policie ČR KŘPLK...

Načteno

edesky.cz/d/7773511

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Žandov
18. 09. 2023
18. 09. 2023
15. 09. 2023
15. 09. 2023
13. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Žandov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz