« Najít podobné dokumenty

Obec Ústín - Stavební úřad Lutín - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti, č.j. OUL/2745/23 ze dne 19…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti [0,15 MB]
O B E C N Í Ú Ř A D L U T Í N
stavební úřad
<br> Olomoucká 131,783 49 Lutín
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/2706/23
Č.J.: OUL/2745/23
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
imaliskova.ou@lutin.cz
<br> DATUM: 19.9.2023
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
<br>
Obec Ústín,IČO 00635618,Ústín 9,783 46 Těšetice (dále jen "žadatel") dne 12.9.2023 podala žádost o
prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu:
<br> víceúčelové hřiště,oplocení,vsakovací jímka a osvětlení hřiště
<br> na pozemcích parc.č.79/1,87/4 v katastrálním území Ústín.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o
prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.4/22 ze dne 7.1.2022,č.j.OU/55/22 ke spis.zn <.>
SÚ/3378/21,kterým byla prodloužena platnost rozhodnutí č.12/2020 ze dne 17.1.2020,č.j.OU/159/20
ke spis.zn.SÚ/3255/19,kterým byla prodloužena platnost rozhodnutí č.204/17 ze dne 25.10.2017 ze dne
25.10.2017,č.j.OU/3403/17 ke spis.zn.SÚ/2085/17 <.>
<br>
<br> Obecní úřad Lutín,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),oznamuje zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí podle
§ 93 odst.3 stavebního zákona.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení své
námitky a veřejnost připomínky do
<br> 15 dnů ode dne doručení
<br> oznámení o zahájení řízení.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Obecní úřad Lutín <,>
stavební úřad,úřední dny Po a St 8 - 17 (doporučujeme využít úřední dny,jinak po telefonické domluvě
nebo e-mailem - viz.výše uvedené)) <.>
<br>
<br> Poučení:
<br> Závazná stanoviska dotčených orgánů,námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu,jinak se k nim nepřihlíží.K závazným stanoviskům a námitkám k věcem <,>
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace,se nepřihlíží.K námitkám,k...

Načteno

edesky.cz/d/7773485

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz