« Najít podobné dokumenty

Městys Stařeč - VV - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Stařeč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - Opatření obecné povahy
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb
<br>
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>
<br>./2
<br>
<br> Č.j.: ODKS 78738/23 - SPIS 12923/2023/PJ V Třebíči 19.09.2023
<br>
<br> VYŘIZUJE: ING.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Městský úřad Třebíč,odbor dopravy a komunálních služeb (dále jen „správní orgán“) <,>
příslušný dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na
veřejně přístupných účelových komunikacích,a dále podle ust.§ 171 a § 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“),po předchozím
projednání a písemném stanovisku č.j.KRPJ-110464-2/ČJ-2023-161006 vydaném dne
13.9.2023 dotčeným orgánem,kterým je Policie ČR,KŔ policie Kraje Vysočina,územní
odbor vnější služby,dopravní inspektorát Třebíč ve smyslu § 77 odst.2 písm.b) zákona o
silničním provozu <.>
Správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním
provozu
<br>
stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/4101 a místní komunikaci na ul.Pitharta ve
Starči,umístěním souboru dopravních značek v rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Důvod: označení místa úplné uzavírky místní komunikace a místa dopravního omezení na
sil.č.III/4101 za účelem provádění pokládky kabelu NN v rámci akce: „Stařeč – Pitharta <,>
Maternová: NN kabel.ved.“ <.>
<br> Platnost stanovení: od 7:00 hod.dne 27.9.2023 do 20:00 hod.dne 30.11.2023
<br> O přechodnou úpravu provozu požádal navrhovatel - společnost TIPA Telekom plus a.s.<,>
Hrotovická 169,674 01 Třebíč,IČ: 27746631 ( d...

Načteno

edesky.cz/d/7773434

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Stařeč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz