« Najít podobné dokumenty

Městys Nová Cerekev - Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Nová Cerekev

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Nová Cerekev.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení Zprávy o uplatňování ÚP Nová Cerekev.pdf
Městský úřad Pelhřimov
odbor výstavby
<br> Pražská 2460,393 01 Pelhřimov
<br>
<br> SPIS.ZN.: MPe/OV/268/2023
Č.J.: MPe/OV/268/2023-5
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> soucek@mupe.cz
<br> DATUM: 19.09.2023
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Městský úřad Pelhřimov,odbor výstavby,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"),jako úřad
<br> územního plánování příslušný dle § 6 odst.(1) písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu v platném znění (dále „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 55 odst.1 a následně §47 odst.2 zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů a
<br> novel,ve znění Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a
<br> způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů a novel a ve znění Vyhlášky č <.>
<br> 501/2006 Sb <.>,o obecných požadavcích na využívání území,ve znění pozdějších předpisů a novel
<br> oznamuje a doručuje
<br> projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Nová Cerekev
<br> za období 06/2019 – 06/2023 a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí <.>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nová Cerekev (dále jen návrh „Zpráva“) byl zpracován
<br> v rozsahu zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a novel a dle § 15 a přílohy č.6
<br> Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a novel,Vyhlášky č.501/2006Sb <.>,o obecných
<br> požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a novel <.>
<br> Návrh Zprávy je k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby,Pražská 2460,Pelhřimov
<br> vždy v pondělí a středu a v dalších dnech vždy po dohodě na tel.565351468 (František Souček) a na Úřadu
<br> městyse Nová Cerekev (určený zastupitel XXXXXX XXXXXXX,MBA – starosta městyse) <.>
<br> Text návrhu Zprávy je vyvěšen na interne...
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nová Cerekev.pdf
Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu NOVÁ CEREKEV
<br>
<br> 1
<br>
<br> Městský úřad Pelhřimov
odbor výstavby
<br> Pražská 2460,393 01 Pelhřimov
<br>
<br> SPIS.ZN.: OV/268/2023
<br> Č.J.: OV/268/2023-4
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> soucek@mupe.cz
<br> DATUM: 19.09.2023
<br>
N Á V R H
<br> Z P R Á V A
<br> o uplatňování Územního plánu N O V Á C E R E K E V
<br>
Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Nová Cerekev (dále jen „Zpráva“) byl zpracován na základě ustanovení § 55 odst <.>
<br> 1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů a
<br> novel,Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu
<br> evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů a novel a Vyhlášky č.501/2006 Sb <.>,o obecných
<br> požadavcích na využívání území,za období 06/2019 – 06/2023 <.>
<br>
<br> Na projednání návrhu této Zprávy se použije § 47 zákona č.183/2006 Sb.stavební zákon,ve znění pozdějších
<br> předpisů <.>
<br>
<br>
<br> Předkládaná:
<br> K projednání dotčeným orgánům,sousedním obcím a krajskému úřadu dle § 47 zákona č.183/2006 Sb.; stavební
<br> zákon,ve znění pozdějších předpisů a novel <.>
<br> Po projednání Zastupitelstvu městyse Nová Cerekev ke schválení podle ust.§ 55 zákona č.183/2006 Sb.; stavební
<br> zákon,ve znění pozdějších předpisů a novel <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel a zhotovitel Zprávy:
<br> Městský úřad Pelhřimov,odbor výstavby,oddělení územního plánu,Pražská 2460,Pelhřimov
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,vedoucí oddělení územního plánu <.>
<br>
<br>
<br> Určený zastupitel:
<br> XXXXXX XXXXXXX,MBA – starosta městyse
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu NOVÁ CEREKEV
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Obsah dle § 15 Vyhlášky č.500/2006 Sb.; o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a
<br> způsobu evidence územně plánovací činno...

Načteno

edesky.cz/d/7773433

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Nová Cerekev      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz