« Najít podobné dokumenty

Město Stod - MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Město Dobřany - Místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Stod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Cyklostezka-CT3-v-k--1
C9b
<br> C9
a
<br> C9
a
<br> C9b
<br> 0,0
<br> 0,1
<br> 0,2
0,3
<br> 0,4
<br> 0,5
<br> 0,6
<br> 3
<.> 0
<br> 0
4
<br>.0
0
<br> 6
<.> 0
<br> 0
7
<br>.0
0
<br> 3
<.> 0
<br> 0
4
<br>.0
0
<br> 3
<.> 0
<br> 0
4
<br>.0
0
<br> 3
<.> 0
<br> 0
<br> 4
<.> 0
<br> 0
<br> 2
<.> 5
<br> 0
<br> 3
<.> 00
<br> 2
<.> 5
<br> 0
<br> 3
<.> 0
<br> 0
<br> SITUACE 1
<br> AKCE
<br> ZODP.PROJEKTANT
<br> OBSAH
<br> VED.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL
<br> KRAJ PLZEŇSKÝ
<br> ING.XXXXX XXXXX
<br> KAT.ÚZEMÍ
<br> VYPRACOVAL
<br> FORMÁT
<br> DATUM
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> MĚŘÍTKO
<br> ČÍS.PŘÍLOHY
<br> ÚČEL
<br> KRESLIL
<br> ČÍS.KOPIE
<br> A4
<br> ING.XXXXX XXXXX ING.XXXXX XXXXX
<br> TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.<.> OBJEDNATEL TÉTO DOKUMENTACE JE OPRÁVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPLÝVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY
JINÉ OSOBY JAK PRÁVNICKÉ TAK FYZICKÉ NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRÁVNĚNY TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT,KOPÍROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM
<br> ING.XXXXX XXXXX
K PILE XXX/II,KLATOVY XXX XX
<br> tel.376315118
<br> MACÁN PROJEKCE DS s.r.o <.>
<br> projekceds@projekceds.cz
<br> X/19
<br> CYKLOSTEZKA CT3 V K.Ú.DOBŘANY A VSTIŠ
<br> MĚSTO DOBŘANY,OBCE VSTIŠ
<br> DOBŘANY,VSTIŠ
<br> DUSP
<br> 1519
<br> 2.ČÁST
<br> SO102 CYKLOSTEZKA - KÚ DOBŘANY
<br> 1 : 500
<br> LEGENDA - POVRCHY
VOZOVKA - PENETRAČNÍ MAKADAM
<br> KRAJNICE - ASFALTOVÝ RECYKLÁT
<br> LEGENDA
STARÝ STAV
<br> NOVÝ STAV
<br> HRANICE PARCEL DLE KN
ČÍSLA PARCEL DLE KN
<br> LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ
SDĚLOVACÍ KABELY CETIN NADZEMNÍ
<br> SDĚLOVACÍ KABELY CETIN
KABELY NN
<br> KABELY VN
<br> KABELY NN NADZEMNÍ
<br> KABELY VN NADZEMNÍ
<br> PLYNOVOD NTL
<br> PLYNOVOD STL
<br> KANALIZACE
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NADZEMNÍ
<br> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ
OPTICKÁ SÍŤ MĚSTA DOBŘANY
<br> VODOVOD
<br> HLADINA Q100
<br> A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŹENÝRSKÉ SÍTĚ
<br> ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ J...
č. 11330 - opatření obecné povahy
Stránka 1 z 2
<br>
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D
odbor správní a dopravní
<br> 333 01 Stod,nám.ČSA 294,pracoviště Sokolská 566
<br> tel.379 209 409,fax 379 209 400
<br>
Číslo spisu:
<br> Číslo jednací:
<br> ZN/882/OSD/23
<br> 11330/23/OSD/Fi
<br> Stod,dne 19.9.2023
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> fictumova@mestostod.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Místní úpravy provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
Městský úřad Stod,odbor správní a dopravní,jako orgán věcně a místně příslušný dle § 124 odst.6)
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,na základě žádosti podanou Městem Dobřany,IČ 00256552,náměstí T.G.M.1,334
<br> 41 Dobřany (dále jen „žadatel“) ze dne 19.6.2023
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po předchozím písemném
<br> vyjádření Policie české republiky,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Plzeň -
<br> venkov ze dne 24.5.2023 pod č.j.KRPP-70863-3/ČJ-2023-031106-46 na území správního obvodu obce s
<br> rozšířenou působností Stod,za účelem doplnění dopravního značení B11 + dodatkové tabulky E13 s
<br> textem „VJEZD POVOLEN IZS,POVODÍ VLTAVY,ČEVAK,TRIGO,MĚSTO DOBŘANY“ na
<br> cyklostezce z Dobřan do Vstiše z důvodu zamezení vjezdu motorových vozidel na příjezdovou
<br> komunikaci a navazující cyklostezku dle přiložené situace <.>
<br>
<br> Realizaci místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede dle Zásad pro dopravní značení na
<br> pozemcích komunikacích TP 65 schválených Ministerstvem dopravy pod č.j.532/2013-120-STSP/1 ze dne
<br> ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 profesně způsobilá firma <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Městský úřad Stod,odbor správní a dopravní ob...

Načteno

edesky.cz/d/7773372

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Stod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz