« Najít podobné dokumenty

Město Moravské Budějovice - Veřejná vyhláška - místní úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravské Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - místní úprava provozu
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D,Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br>
<br>
SPIS.ZN.: ODSH/18882/2023/Hu
Č.J.: MUMB/ODSH/ 23310/2023
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jhutarova@mbudejovice.cz
<br> DATUM: 19.09.2023
<br>
<br>
<br> mumbx00re7t7
MUMBX00RE7T7
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> STANOVENÍ
MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Městský úřad Moravské Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako obecní úřad obce s
rozšířenou působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a
III.tříd,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu
Městského úřadu Moravské Budějovice podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
silničním provozu"),zahájil na základě žádosti,kterou podal dne 25.07.2023
<br> Město Moravské Budějovice,IČO 00289931,nám.Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br> (dále jen „žadatel“)
<br> po předchozím písemném vyjádření s příslušného orgánu Policie České republiky DI Třebíč pod
č.j.KRPJ-66768-2/ČJ-2023-161006 ze dne 29.05.2023 a v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c)
zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích ve znění následných změn a doplňků,v návaznosti na ustanovení § 171 a § 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) <,>
<br> r o z h o d l
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákon o silničním provozu o stanovení místní úpravy provozu:
<br>
<br> komunikaci: místní komunikace ul.Komenského,Moravské Budějovice
<br> v rozsahu: podle grafických situací,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření
<br> instalace nového dopravního značení: V 12a „Žlutá klikatá čára“ v délce 30 m
<br> z důvodu: zabezpečení vjezdu do areálu Domu sv.A...

Načteno

edesky.cz/d/7773321

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravské Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz