« Najít podobné dokumenty

Obec Bělkovice-Lašťany - 61/2023 Projednání návrhu Územní studie Bělkovice-Lašťany, Fatkovské díly (Z02, Z03 a Z04)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělkovice-Lašťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

US_Bel-Las_Z2-3-4_text_07-2023_revize1.pdf [0,73 MB]
ÚZEMNÍ STUDIE BĚLKOVICE-LAŠŤANY
lokalita Z02,Z03 a Z04
<br> „Fatkovské díly“
<br> OBJEDNATEL:
Obec Bělkovice-Lašťany
<br> POŘIZOVATEL:
Magistrát města Olomouce
<br> Odbor dopravy a územního rozvoje
<br> ZPRACOVATEL a PROJEKTANT:
Ing.arch.XXXXX XXXXX
<br> IČ XXXXXXXX
autorizovaný architekt ČKA XXXXX
<br> 07/2023
<br>
<br> 2
<br> Zdroj obrázku na titulní straně: www.mapy.cz
<br>
<br> 3
<br> ÚVOD
<br> (1) Tato územní studie prověřila možná řešení využití území pro rozvoj sídla v k.ú <.>
Lašťany,z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování podle § 18 a § 19
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů a níže stanovila nejvýhodnější podmínky využití
tohoto území a to zejména vymezením veřejného prostranství,stavebních
pozemků a stanovením podmínek pro umisťování staveb na nich <.>
<br> (2) Tato územní studie je územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území a
v části řešeného území také podkladem pro změnu územního plánu <.>
<br> (3) Řešeným územím jsou zastavitelné plochy Z02,Z03,Z04-2 a plochy přestavby
P04,P31,P32,P33 a P34 zobrazené v hlavním výkrese Územního plánu
Bělkovice – Lašťany,obsahující zastavitelné plochy smíšené obytné SV,plochu
zahrad ZS2 a plochy veřejného prostranství PV.Řešené území dále obsahuje
navazující území nezbytně související s řešením územní studie (plocha silniční
dopravní infrastruktury DS).Rozsah řešeného území je zobrazen ve výkresové
části této studie <.>
<br> URBANISTICKÁ KONCEPCE
<br> (4) Pro obsluhu a hospodárné využití řešeného území se využívají stávající veřejná
prostranství a navrhují se nová a to v šířkách umožňující optimální umístění a
rozvoj veřejné infrastruktury,využití obsluhovaných ploch a zajišťující dobré životní
prostředí <.>
<br> (5) Podél veřejných prostranství jsou navrženy nové pozemky staveb (stavební
pozemkyI) pro rodinné domy.Tyto pozemky jsou k veřejnému prostranství
orientovány zpravidla svou užší stranou,zatímco delší stranou jsou...
US_Bel-Las_Z2-3-4_grafika_07-2023_revize1.pdf [0,26 MB]
6
<.> 5
<br> 11.5
<br> 1
0
<br> 1
0
<br> 9
<br> 18.8
<br> 9
<br> 9
<br> 1
0
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 1
0
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 5
<br> 3.9
<br> 5
<br> 4.5
<br> 4
<br> 5
<br> 5
<br> 12
<br> 18
<br> 5
<br> 3
<.> 5
<br> T
R
<br> Č
S
<br> N
E
<br> JN
ÍŽ
<br> E
P
<br> O
L
O
<br> Ž
E
<br> N
Ý
<br> N
Á
<br> P
O
<br> J
N
<br> Ý
B
<br> O
D
<br> S
P
<br> L
A
<br> Š
K
<br> O
V
<br> É
K
<br> A
N
<br> A
L
IZ
<br> A
C
<br> E
<br> V
Y
<br> Ú
S
<br> T
Ě
<br> N
Í P
<br> Ř
ÍP
<br> A
D
<br> N
É
<br> D
E
<br> Š
Ť
<br> O
V
<br> É
K
<br> A
N
<br> A
L
IZ
<br> A
C
<br> E
D
<br> O
T
<br> R
U
<br> S
O
<br> V
K
<br> Y
<br> 3.2
<br> P
O
<br> Z
E
<br> M
K
<br> Y
S
<br> T
A
<br> V
E
<br> B
(P
<br> A
R
<br> C
E
<br> L
A
<br> C
E
<br> ) / H
R
<br> A
N
<br> IC
E
<br> V
E
<br> Ř
E
<br> JN
É
<br> H
O
<br> P
R
<br> O
S
<br> T
R
<br> A
N
<br> S
T
<br> V
Í
<br> S
T
<br> A
V
<br> E
B
<br> N
Í Č
<br> Á
R
<br> A
<br> P
R
<br> IN
C
<br> IP
U
<br> M
ÍS
<br> T
Ě
<br> N
Í Z
<br> Á
S
<br> T
A
<br> V
B
<br> Y
<,> U
<br> L
IČ
<br> N
ÍH
<br> O
O
<br> P
L
O
<br> C
E
<br> N
Í <,>
<br> O
R
<br> IE
N
<br> T
A
<br> C
E
<br> H
Ř
<br> E
B
<br> E
N
<br> E
H
<br> L
A
<br> V
N
<br> Í S
T
<br> Ř
E
<br> C
H
<br> Y
<br> V
E
<br> Ř
E
<br> J
N
<br> É
P
<br> R
O
<br> S
T
<br> R
A
<br> N
S
<br> T
V
<br> Í,V
Č
<br>.S
T
<br> R
O
<br> M
O
<br> V
É
<br> V
Ý
<br> S
A
<br> D
B
<br> Y
<br> L
E
<br> G
E
<br> N
D
<br> A
:
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
O
<br> V
É
<br> K
O
<br> M
U
<br> N
IK
<br> A
C
<br> E
V
<br> Č
<.> V
<br> E
Ř
<br> E
JN
<br> Ý
C
<br> H
P
<br> A
R
<br> K
O
<br> V
A
<br> C
ÍC
<br> H
S
<br> T
Á
<br> N
Í,C
<br> H
O
<br> D
N
<br> ÍK
U
<br> A
V
<br> S
A
<br> K
O
<br> V
A
<br> C
ÍH
<br> O
P
<br> R
Ů
<br> L
E
<br> H
U
<br> (S
O
<br> U
Č
<br> Á
S
<br> T
I P
<br> L
O
<br> C
H
<br> Y
V
<br> E
Ř
<br> E
JN
<br> É
H
<br> O
P
<br> R
O
<br> S
T
<br> R
A
<br> N
S
<br> T
V
<br> Í)
<br> m
in
<br>.7
<br> P
R
<br> IN
C
<br> IP
U
<br> M
IS
<br> Ť
O
<br> V
Á
<br> N
Í S
<br> T
A
<br> V
E
<br> B
:
<br> 7
m
<br> in
<.> 4
<br> O
R...
Projednání územní studie.pdf [0,21 MB]
OBEC BĚLKOVICE – LAŠŤANY
<br>
Bělkovice - Lašťany č.p.139,783 16 pošta Dolany,IČ 00298654,DIČ CZ00298654
Telefon 585 396 661,585 396 626,E-mail: obec@belkovice-lastany.cz
<br> www.belkovice-lastany.cz
<br>
V Bělkovicích-Lašťanech 20.09.2023
Č.j.: BEL-2023/1425
<br>
<br>
Projednání návrhu Územní studie Bělkovice - Lašťany,Faktovské díly (Z02,Z03 a Z04)
<br>
<br> Obec Bělkovice-Lašťany oznamuje projednání návrhu uvedené územní studie,o jejíž
<br> pořízení obec požádala Magistrát města Olomouce.Pořízení územní studie upravuje § 30
<br> zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů.Územní studie je územně plánovací podklad,jehož návrh nevyžaduje
<br> projednání s veřejností či s vlastníky dotčených pozemků a územní studii schvaluje pro
<br> využití pořizovatel (Magistrát města Olomouce) a tedy nikoliv orgány obce <.>
<br>
<br> Obec Bělkovice-Lašťany však z vlastního podnětu zveřejňuje zpracovaný návrh územní
<br> studie a dává veřejnosti a vlastníkům nemovitostí možnost uplatnit k návrhu územní studie
<br> připomínky,které pak budou předány projektantovi a pořizovateli studie k jejich zapracování <,>
<br> bude-li to slučitelné s veřejnými zájmy,které návrh územní studie hájí <.>
<br>
<br> Územní studie upřesňuje záměry územního plánu a k připomínkám vedoucím proti
<br> samotnému návrhu územního plánu nebude možné přihlížet.Připomínky je tedy možné
<br> směřovat proti způsobu upřesnění záměrů navrhovaných územním plánem a proti
<br> podrobnostem,které náležejí územní studii (parametry veřejných prostranství,vč.technické
<br> a dopravní infrastruktury,parcelace,požadavky na prostorové uspořádání - regulativy
<br> zástavby apod.).Pozornost prosím věnujte také textové části odůvodnění územní studie <.>
<br>
<br> Návrh územní studie je zveřejněn ve lhůtě od 20.9.2023 do 16.10.2023 <.>
<br>
<br> Dne 9.10.2023 od 16:00 proběhne v budově “Parlamentu” na adrese Bělkovice-Lašťany č.p <.>
<br> 248 veřejná prezentace...

Načteno

edesky.cz/d/7773301

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělkovice-Lašťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz