« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - usnesení - zastavení řízení: "Vedení 110 kV TR Východ - TR Sever" Praha 9 - Vysočany, Praha 9 - Pros

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-411066.pdf
Pracoviště: U Meteoru 6,Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 714,vendula.peterkova@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
- Odbor územního rozvoje a výstavby -
<br> Zenklova 35,180 48 Praha 8
<br> Spis.zn.: MCP8 411066/2021/OV.Pet Praha,dne 8.9.2023
Č.jedn.: MCP8 355237/2023 Čimice/p 1039
Vyřizuje: Ing.Vendula Peterková
<br> USNESENÍ
<br> ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 8,odbor územního rozvoje a výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut
hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona
č. 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
<br> z a s t a v u j e
<br> územní řízení zahájené dne 13.10.2021 na základě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
o umístění stavby,spis.zn.MCP8 138709/2012/OV.Doh,Pet,č.j.MCP8 079036/2016 ze dne 25.7.2016 <,>
které nabylo právní moci dne 15.12.2016 (platnost rozhodnutí byla stanovena na 5 let),kterou podala
společnost
<br> PREdistribuce,a.s <.>,IČO 27376516,Svornosti 3199,150 00 Praha <,>
kterou zastupuje společnost PROFI EMG s.r.o <.>,IČO 49285203,Teplého 2688,530 02 Pardubice
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci stavby
<br> "Vedení 110 kV TR Východ - TR Sever"
<br> Praha 9 - Vysočany,Praha 9 - Prosek,Praha 8 - Střížkov,Praha 8 - Kobylisy,Praha 8 - Čimice <,>
Praha 8 - Bohnice,Praha 18 - Letňany,Praha - Ďáblice,Praha - Dolní Chabry
<br> na pozemcích parc.č.parc.č.1039 (ostatní plocha),parc.č.1040 (ostatní plocha),parc.  č. 1041/1
(zahrada),parc.č.1041/2 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.1042/1 (orná půda),parc. č.1042/2 (orná
půda),parc.č.1060 (ostatní plocha) v katastrálním území Čimice,parc.č.1777/1 (ostatní plocha) <,>
parc. č.1777/13 (ostatní pl...
situace.pdf
LEGENDA: Ochronnl! p6smo 12 m od kroj,fho vodiče Pruh pod vodiči,kroj,f vodil! (litre podle typu sto%6ru R,N) průmět vodiče _ <.>,<.>._,_ Oso trasy vedenf 110 kV TR V9chod - TR Sever průmět vodiče Pruh pod vodiči,kro;,í vodič (ší7e podle typu stof6ru R,N) - -- - Ochranné p6smo 12 m od kroj,fho vodiče 0-/ '~.<.>.<.>,'\'~.<.> ~+ """ []I] Označen! lomov6ho bodu 1 Ctslo stof6ru IV(KoK) Typ (ryško) sto16ru DK/DK Typ lzol0torov6ho zčvěsu 123,4 Rozpětl mezi sto20ry (m) + Montlifnf plocho.mont6fnf pruh P7íjezdov! cesty '2) Pozemky KN ~ - ' 'I.<.>.7 Pozemky PK I.<.> --J cO-"'~_.<.>.<.> ::---:;-.<.> • Hranice kolostr61nfho ózeml lnfenýrskě sitfl jsou zokrcslony podle podkladů predonych jcdnotliryml spr6vcl sít! o borevně odlišeny POZNÁMKA: Kotostr61ní mopo bylo v}'hotoveno no zóklodě podklodO zakoupených no kotostr61ním úrodě Praho - město.Podklady jsou z 10/2001,12/2002,1/2003,6/2003.5/2005,2/2011,' 4/2013 10/2014 I~,✓---~---f.ull ~ 2 IV+6,<,> 2·03·,6S DK/D x=1040954.58 y=735842.58 '.<.> >.ss,<.>.~,<.>.<.>,<.>,<.> <.>,~ \\ /f_J~ " \ ~-- ~ ~·- 'S 1/f-r.___ ~':::-----!,'\ rJ ' ~·\ ~~ti~ I \\j~ \i -.1 ~•c;,b~; ~ '"'"' 1-11 ~Q:Q:i~ • /.~"'"' ~ ~~<< l ~v~~~-~\ I~ f '~ ~ i~~ --1//~~~Pf?t,<,> : li' ~I IVN š( D I _."'.~,<,>.~/" -- ~<> 25 IV+ 6112·03·(RV) DK/DK x=1040954,58 y=735842.58 + 183,47 /Ji I ~ ~.<.> S2+0 PK x::: 104on1.1 o y=735842.97 I; /;/.-.<066 1402/9 ~ :- '::i,~~Í ~/ i& f t:t.~ I~-~ II i:: / ':,<,> \ "Í,· fu __,__ \ -k-· ✓- \ '!-.( t„ ';: ~o ~ ~ ~- IR17] °'29.<.>.<.>.<.>.'.:i R+6,s1·19•(R) jS 301671/J,<.> <.>,Q,148'55' 166,77 ti N+8 DK/DK ;.~ ~ v~"'i,! ~ + ~ x=1O4O243.18 I x=1040O8O.56 y=?.36125.61 y=736088.63 ~ 4t~ ~ 2 ••®"'.<.>.~ ~-',<,> 21/1 +o /ti/ O::: •t,<.>.T► <.>,'("' Jo,i•/"11 <.>,<,> f\.• -~~ ~ ~.<.>.<> <.>,_~ 1)-.<.>.<.>.:.>."40~ o,<.> ;\h.<.>.··,11·:,t/1 :::,<.> I~ I./'·,@' I JI-.<.>.;~ • r•1 ••,<,>."" <.>,-u-.<.>,<,>.;•~I · 1,E \,<,>.al' •~~.;.<.>.<.>.\ ~o,<.>.<.> ~-.<.> j."',c;jA / _s ~>,';:,/ / ~l/,I / 'ť#,'~1 d~ I 't~ /4·~~< •,J,'',<,>,~,'"'loo ~ J>''...

Načteno

edesky.cz/d/7773235

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz