« Najít podobné dokumenty

Praha 2 - rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: nástavba uliční a dvorní části domu, přístavba do dvora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 2.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-119696.pdf
Městská část Praha 2 – vítěz Město pro byznys 2012,2013,2014,2017,2019 a Město pro byznys desetiletí – cena týdeníku Ekonom ÚMČ Praha 2,náměstí Míru 20,120 39 Praha 2 ústředna: 236 044 111,sekretariát: 236 044 229 e-mail: pavel.jelinek@praha2.cz,www.praha2.cz,IČ: 00063461,ID datové schránky: y7yb44i ODBOR VÝSTAVBY Praha 19.9.2023 Sp.zn.: OV/119696/2023/Nova Č.j.: MCP2/329210/2023/OV-OUZR/Nov D-1433/2 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX,Radka.Novakova@prahaX.cz ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY Úřad městské části Praha 2,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,přezkoumal podle § 129 odst.2 a 3,§ 90 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby,kterou dne 28.3.2023 podaly Go & Get,s.r.o <.>,IČO 03288463,U Kamýku 284/11,142 00 Praha 4 a Strong & Confident,s.r.o <.>,IČO 02562758,U Kamýku 284/11,142 00 Praha 4 které zastupuje Mgr.XXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Dubinská XXX,XXX XX Hostomice (dále jen „stavebník“),a na základě tohoto přezkoumání: I.Vydává podle § 129 odst.3,§ 79 a § 118 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů d o d a t e č n é p o v o l e n í z m ě n y s t a v b y: dokončené části stavby provedené v rozporu s vydaným společným povolením ze dne 20.11.2018 pod č.j.: OV/178969/2018/Mach I.Bourání všech nosných konstrukcí kromě štítové stěny a uliční fasády domu č.p.1433 Praha 2,Ječná 9,na pozemku parc.č.1919 v katastrálním území Nové Město,nedokončené části stavby (v rozsahu změny stavby před jejím dokončením) I.Změna výšky nástavby uliční části domu č.p.1433 (zvýšení hřebene o 1,35 m) a změna tvaru dvorní fasády II.Změna výšky dvorní přístavby (snížení hřebene o 0,15 m) a změ...
Situace_Jecna.pdf
M4444 244444444 4 44 554.:- 0.ooo=213,19 \ | \W 4.„ \ _porc.č.1925 -' _._.-*' 'škove údaje - výškový referenční systém pr _ _ „_ ČP.14.33,CPAR.1919 „„O ““".4_.dlaha stávajícího přízemí uličního objektu) | ! PRAHA 2,NOVÉ MĚSTO „_ _! \ \ i 0,000 = 213.19 M.N.M.BPV |.-,- _.' ___: _ <.>,:'„|._|| 4' _ MOLENÝ STAV NAVRHOVÝ STAV ZSPD ROZDIL VÝŠEK ;_.- „' _.POPIS SEKC : (0Vi178969l2018lMEOhl mmm „„ A.PÚVODNI ULIČNÍ KŘÍDLO PÚV.|— 7— “W — -— “DW' „ gn.:“: '.::— __ _4' DVOUTRAKTOVÉJACHOVÁN POUZE ULIČNÍ OZSNAČENI Fog-ENA STŘECHY \ NovA WŠKA\ STŘECHY m sw _ =" TRAKT.OBDÉLNÉHO TVARUOROZMEREOH _EKGE_ W ““ _.“MINN—.<.> “(R" "NA) - ": —_=———“——————-—=E-_._.___ '- _£„_ 21.90.11 x s,e7m OBSAHUJÍCI 1 PODEMNI.<.> | i “';—?čk—E-=_____ "“"“ As NADZEMNIOH PODLAŽHSEDLOVA A 205523354“ (ŠŠŠ/É) ___LŠ/m | +1 4350 : --_-E=„_______ f STŘECHASPÚ NI VBOU).<.> = - | _ “HR—:aqčů _ _._; „4 | WDMCTR B 20 sam 540 SEDLOVA „.sEDLovA (] 150 m—E—„„„_ __ c_brubmk _4 OBDÉLNÉHO TVAF_£U O RGZMĚTEŠEW ' ' „KTĚÉŠĚČŠEW \ „3547235354144 ' ' \ -__-_.-__'__„_ __ _._ _ 1 PODZEMN a? — — - | &* w--L-_4„._ „_______ _ _,4 NADzEMNIcH PODLAŽÍ (: TOHO POSLEDNÍ C.-41so=z1u_o1n (KAĚĚRŽŠŠW,KAgEngglČTKAI +1 „700 ef.' 77300 PODLAŽÍŘEŠENÉJAKO NÁSTAVBOU) ' ZATRAVNĚNÍJ __ _ ZATRAVN—ENI) _„ __ „ _._ „.<.> _ _.<.> :; : (SEDLOVA BTŘECHA s PAsowwn VIKYŘI) \'c.<.> EL „ stak—| “i » i c- UZAVŘENÝ DVÚR MEZI OBJEKTY D 18.7so=231.97o [“U“-OVA.PULTDVA +2.160 '“.- prelez OW „Š' ““““—r- POCHOZI FLOCHAS KAMENNO STKOU) “EDEN-PLECH) (MÉDÉN'HEM “I? i o ' ' > _ PULTOVA— PLOCHA—' _ axiomu ' :_EIŽĚÉTRM OVA Lch0 5 10.7ao=m1,070 (MÉDĚNFLECH) (ŠTÉRK) \ “0300 OBSAHUJÍCÍ 1 PODZEMNÍA 7 NADZEMNIOH F 13.150=229,340 PULTOVÁ PODLAŽÍ (MÉDÉNPLECHl O (PULTOVÁSTŘEGHH L- — — JEDNOTRAKTOVA oDsKAKO
<br> PODI m ČK" E50?
<br> (ma-"; '4 STŘECHA) LEGENDA:
<br> o _ROZMEREOW 'ÉHZi—TER OHAHUJÍCH Po EMN A1 NADZEMNÍCH __ ý'Š'wĚ ív: *_*-19/ \
<br> SOUSEDNÍ OBJEKTY
<br> D ŘEŠENÉ ÚZEMÍ c.KAT.1919
<br> [:::] POVOLENÝ TVAR OBJEKTU DLE PLATNÉHO SP (OV/1789691201BIMach)
<br> ' _ _ _...

Načteno

edesky.cz/d/7773214

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 2      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz