« Najít podobné dokumenty

Město České Budějovice - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - úprava komunikace ul. Skuherského, České Budějovice 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4226_20_48.pdf (1023.97 KB)
Magistrát města České Budějovice
S t a v e b n í ú ř a d
<br> n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I,č.1 / 1
<br>
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
<br> Ing.Vlastislav Eliáš
<br> Stavební úřad
<br> Kněžská 19
<br> 370 92 České Budějovice
<br>
<br>
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Značka: SU/4226/2020 Vm Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
<br> Č.j.: SU/4226/2020-48 Bc.XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX vamberovah@c-budejovice.cz XX.X.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad České Budějovice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
<br> 22.7.2020 podalo
<br> statutární město České Budějovice,IČO 00244732,nám.Přemysla Otakara II.1/1,370 01
<br> České Budějovice 1 <,>
<br> které zastupuje VAK projekt s.r.o <.>,IČO 28159721,B.Němcové 12/2,České Budějovice 7,370 01
<br> České Budějovice 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> úprava komunikace ul.Skuherského - úsek Pražská tř.-28.října,České Budějovice
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.3427 (ostatní plocha),parc.č.3493 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 3753 (ostatní plocha),parc.č.4731/1 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 3 <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Jedná se o stavbu dopravní a technické infrastruktury <.>
<br>
<br> Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
<...

Načteno

edesky.cz/d/7773048

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz