« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - DOT - PRV 2023 - DT1 - obec Obora - Rozšíření zahrady mateřské školy a zajištění bezpečnosti dětí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SML_obec_Obora_JMK083447_an.pdf
*KUJMXOPVQ7AR*
KUJMXOPVQ7AR
<br> SMLO UVA
O PO SKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO ČTU J IHOMO RAVSKÉHO KRAJE
<br>
<br> Smlouva č.JMK083447/23/ORR
<br> Smluvní strany:
<br> 1.Jihomoravský kraj
zastoupená osoba: Ing.XXX XXXXXXXX,náměstek hejtmana Jihomoravského kraje,na
<br> základě pověření Radou Jihomoravského kraje usnesením
č.6518/23/R96 ze dne 5.4.2023
<br> sídlo: Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
kontaktní osoba: RNDr.XXXXX XXXXXXXX,vedoucí oddělení rozvoje venkova
<br> a zemědělství odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
<br> tel.:
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
účet: 35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)
je plátce DPH
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> 2.obec Obora
zastoupená osoba: XXXXX XXXXX,starosta
sídlo: Obora XX,XXX XX Skalice nad Svitavou
IČO: 00280712
DIČ: -
tel.:
e-mail:
bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
účet: 94-2711631/0710
je neplátce DPH
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
uzavírají tuto
<br>
SMLO UVU
O PO SKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPO ČTU J IHOMO RAVSKÉHO KRAJE
<br>
<br>
<br>
PRV 2023 DT 1 - 2 - sp.zn.: S-JMK 34367/2023
<br>
<br> Článek I <.>
Účel dotace
<br>
1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu
<br> poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci akce Rozšíření zahrady
mateřské školy a zajištění bezpečnosti dětí (dále jen „akce“),která je podrobně specifikována
v žádosti vč.příloh evidované pod č.j.S-JMK 34367/2023,DT 1 (dále jen „žádost“) <.>
<br>
2.Pro účely této smlouvy se pod pojmem investice rozumí výdaje na pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku (mimo drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) u
příjemců,kteří vedou účetnictví v rozsahu podle § 9 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve
znění pozdějších předpisů („podvojné účetnictví“).Pro ostatní příjemce platí,že pod pojmem
investice se rozumí výdaje na pořízení majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok ne...

Načteno

edesky.cz/d/7773011

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz