« Najít podobné dokumenty

Olomoucký kraj - 06_01_PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2024 - Dotační titul 06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

06_01_02 Vzor VP sml. na činnost DT2.pdf
Dotační titul 06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport
<br>
<br> Strana 1
<br>
VZOROVÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ PROGRAMOVÉ DOTACE NA CELOROČNÍ ČINNOST
<br> PRÁVNICKÉ OSOBĚ
<br> 2024/xxxxx/OSKPP/DSM
<br>
<br>
<br>
Smlouva o poskytnutí dotace
<br> uzavřená v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
právních předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů
<br> Olomoucký kraj
<br> Sídlo: Jeremenkova 1191/40a,779 00 Olomouc
<br> IČO: 60609460
<br> DIČ: CZ60609460
<br> Zastoupený: Michalem Záchou,DiS <.>,náměstkem hejtmana na základě usnesení
Zastupitelstva Olomouckého kraje č.UZ/1/7/2020 ze dne 30.10.2020
<br> Bankovní spojení: 27-4228330207/0100,Komerční banka,a.s.(pobočka Olomouc)
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Obchodní firma/název právnické osoby
<br> Sídlo: …………………………………………
<br> IČO: ………………
<br> DIČ: ……………… (uvede se,je-li příjemce plátcem DPH)
<br> Zastoupený: …………………………………………… (označení osoby,která bude
smlouvu podepisovat,tj.statutární orgán,osoba určená vnitřními organizačními
předpisy právnické osoby nebo pověřením statutárního orgánu,příp.jiná osoba
na základě plné moci udělené statutárním orgánem)
<br> Údaj o zápisu ve veřejném nebo jiném rejstříku
<br> Bankovní spojení:
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
<br>
<br> Dotační titul 06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport
<br>
<br> Strana 2
<br>
I <.>
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci
ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.Kč,slovy:.<.>.<.>.<.>.<.>.korun českých (dále jen „dotace“) <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí dotace je úhrada/částečná úhrada výdajů na celoroční
sportovní činnost ………………… (dále také jen „činnost“) <.>
<br> 3.Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy do 21 dnů ode dne ...
06_01_02_ Žádost DT2.pdf
Dotační titul 06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport
<br> Právní statut:
<br> Název:
<br> IČO: DIČ:
<br> ulice: č.popisné:
<br> obec/část obce: č.orientační:
<br> okres: PSČ:
<br> telefon:
<br> e-mail: www:
<br> IČO:
<br> číslo účtu: kód banky:
<br> titul: jméno: příjmení:
<br> ulice: č.popisné:
<br> obec/část obce: č.orientační:
<br> okres: PSČ:
<br> telefon:
<br> e-mail: www:
<br> titul: jméno: příjmení:
<br> titul: jméno: příjmení:
<br> titul: jméno: příjmení:
<br> titul: jméno: příjmení:
<br> číslo účtu: kód banky:
<br> ○ ANO ○ NE
<br> Žadatel může uplatňovat v rámci projektu DPH na vstupu: ○ ANO ○ NE
<br> titul:
<br> titul:
<br> Bankovní spojení zřizovatele: (vyplňuje pouze příspěvková organizace)
<br> Žadatel je plátcem DPH:
<br> Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
<br> funkce (např.předseda,jednatel,ředitel….):
<br> 1.Údaje o žadateli
<br> Bankovní spojení žadatele:
<br> titul:
<br> titul:
<br> S účinností od 25.5.2018 jsou osobní údaje poskytnuté Olomouckému kraji zpracovávány v souladu s nařízením EU o ochraně
<br> osobních údajů (GDPR).Bližší informace o způsobech zpracování a vašich právech při zpracování osobních údajů jsou
<br> zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz <.>
<br> 06_01_PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI
<br> V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2024
<br> 06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport
<br> Dotační program
<br> Dotační titul
<br> Sběr žádostí: od: 23.10.2023 do:3.11.2023 12:00
<br> Název činnosti:
<br> Jméno osoby,osob,které budou podepisovat smlouvu (v souladu se stanovami atd.),pokud není totožné se statutárním
<br> zástupcem,zákonným zástupcem:
<br> titul:
<br> Osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele (statutární zástupce,zákonný zástupce):
<br> Adresa:
<br> (bydliště)
<br> Právnická osoba:
<br> Adresa:
<br> (sídlo)
<br> Zřizovatel:
<br>
<br> Usnesení_příloha č.04 - Vzor žádosti dotačního titulu 2
<br> ANO NE
<br> ANO NE
<br> a) Stručný popis č...
06_01_02_ Pravidla DT2.pdf
Dotační titul 06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na
vrcholový sport
<br> Strana 1
<br>
<br>
<br> PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU
<br> 06_01_PROGRAM NA PODPORU
SPORTOVNÍ ČINNOSTI V OLOMOUCKÉM
<br> KRAJI V ROCE 2024
<br>
(dále jen „Pravidla“)
<br>
<br>
1.Základní informace k dotačnímu programu
<br>
1.1.Název programu: 06_01_PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ
ČINNOSTI V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2024
<br>
1.2.Vyhlašovatel: Olomoucký kraj
<br> 1.3.Řídící orgán: Rada Olomouckého kraje /Zastupitelstvo Olomouckého kraje
<br> 1.4.Administrátorem dotačního programu je:
<br> Olomoucký kraj
Odbor sportu,kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
e-podatelna: posta@olkraj.cz
ID datové schránky: qiabfmf
<br>
1.5.Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů
<br> nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji
a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový
sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném
zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.Dotační program vychází
z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji,z usnesení
Komise pro mládež a sport a z Programového prohlášení Rady Olomouckého
kraje <.>
<br>
1.6.Vztahy neupravené těmito Pravidly se řídí Zásadami pro poskytování
<br> finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje,schválenými usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 19.6.2023 č.UZ/15/15/2023 (dále jen
„Zásady“).Zásady jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého
kraje v sekci KRAJSKÉ DOTACE <.>
<br>
1.7.Dotační program 06_01_PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI
<br> V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2024 se dělí na tyto dotační tituly:
<br> Dotační titul 1 – 06_01_01 Podpora celoroční sportovní činnosti
<br> Dotační titul 2 – 06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport
<br>
<br>
<br>
<br> Strana 2
<br>
<br> PRAVIDLA DOTAČNÍHO TITULU 2 - 06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže
na vrcho...

Načteno

edesky.cz/d/7773003

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Olomoucký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz