« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor Životního prostředí – předání stanoviska podle §10g – „Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Plzeňského kraje“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovisko (6.02 MB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> QDBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Skroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Naše č.j.: PK-ŽP/13907/23
<br> Spis.zn.: ZN/430/ZP/23
<br> Počet listů: 7
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet listů příloh: 6
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E—mail: jiri.soutner©plzensky—kraj.cz Datum: 13.9.2023
<br> STANOVISKO
<br> Krajského úřadu Plzeňského kraje Odboru životního prostředí
<br> podle 5 109 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> k návrhu koncepce
<br> „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje“
<br> Předkladatel koncepce: Plzeňský kraj Skroupova18,306 13 Plzeň
<br> Zpracovatel koncepce: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s <.>,Nábřežní 90/4 150 00 Praha 5 Hydrosoft Veleslavín s.r.o <.>
<br> U Sadu 13 162 00 Praha 6
<br> Zpracovatelé posouzení:GHC regio s.r.o <.>,17.listopadu 1215/2b 779 00 Olomouc
<br> odpovědný řešitel - Ing.Petr Gotthans
<br> osvědčení odborné způsobilosti (autorizace)
<br> podle Vyhlášky MŽP ČR č.499/1992 Sb <.>,resp.podle 5 19 zák.č.100/2001 Sb <.>,č.j.767/117/OPVŽP/96,prodlouženo č.j.47905/ENV/06; 61742/ENV/11; 45949/ENV/16; MZP/2021/710/5299
<br> E—mail: posta©plzensky—kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČQ: 70890366 www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIC: CZ70890366
<br> 2/11
<br> Řešitelský tým: Ing.Aleš Calabek,MBA Mgr.XXXXXX XXXXXXX RNDr.XXXX XXXXX RNDr.XXXXXXX XXXXX - Autorizovaná osoba pro účely posouzení podle & XXi zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů.Rozhodnutí o udělení autorizace: č.].630/3245/04.Rozhodnutí o prodloužení autorizace: č.].MŽP/2019/630/2564
<br> Stručný popis koncepce:
<br> Koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (dále jen „PRVK PK) představuje strategický dokument pro střednědobé a dlouhodobé plánování velkých investičních,popř.i neinvestičních akcí Plze...
příloha (735.58 kB)
MĚSTO PŘEŠTICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE
<br> Vyřizuje: Kravcová V Přešticlch dne: 2023 -09-15
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,ve znění nozděiších předpisů: předání stanoviska podle 8 102:
<br> „Plán rozvoie vodovodů a kanalizací Plzeňského kra'e“
<br> Město Přeštice jako dotčený územně samosprávný celek podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování Vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon“),obdržel dne 13.9.2023 od Krajského úřadu Plzeňského kraje,Odbor životního prostředí,Škroupova 18,306 13 Plzeň,informaci návrhu koncepce,které je v souladu s š lOf odst.2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,předání stanoviska podle lOg „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje“ <.>
<br> Do textové části závěru zjišťovacího řízení je možno nahlédnout v kanceláři sekretariátu starosty v budově radnice na Masarykově náměstí 107,ato v úřední dny (pondělí,středa) od 8:00 do 17:00.V ostatních dnech po telefonické domluvě (tel.: 379 304 403) <.>
<br> Do textové části závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEAl00 koncepce pod kódem koncepce PLK013K <.>
<br> MĚSTO l'DŘF-SŠTICE1
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX v.r.starosta
<br> X X: XX.2023
<br> Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>._.<.>.“.<.>.„,<.>,<.> —.-„,<.>.<.> „„w_.<.>.<.>.<.>.m <.>
<br> Podpis a razítko oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznam | '
<br> M ĚSTO „.PŘEŠTICE % Romana Kravsová Tel.: 379 304 403 Úřední hodiny Bankovní spojení IČ _257 125 E-mail: kravcova©prestice—mesto.cz Pondělí a středa 8.00 — 17.00 KB Přeštice DIC 142-00257125
<br> č.ú.19-829-361/0100

Načteno

edesky.cz/d/7772960

Meta

Stavební informace   EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz