« Najít podobné dokumenty

Obec Vavřinec - Zápis ze zasedání ZO dne 07.09.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vavřinec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze ZO dne 07.09.2023 (335.28 kB)
1
<br>
Obec Vavřinec
Zastupitelstvo obce Vavřinec
<br>
Z á p i s
<br>
z IX.zasedání Zastupitelstva obce Vavřinec konaného dne 7.září 2023 od 19.00
hodin v zasedací místnosti ve Chmelišti <.>
<br>
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
<br>
XXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXX,Jan
Lahoda,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni: ---
<br> Občané: dle prezenční listiny
<br> - ad 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Vavřinec zahájila starostka obce XXXX XXXXXXXXXX
v XX.XX hodin.Konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno,v souladu s § 92 odst <.>
1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění <.>
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Vavřinec byla v souladu s § 93
odst.1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Vavřinec po
dobu nejméně 7 dnů,a to od 26.07.2023 do dne 03.08.2023.Současně bylo
konání zasedání zveřejněno na elektronické úřední desce <.>
<br> Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva,která je přílohou č.1
k tomuto zápisu,konstatovala,že je přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového
počtu 9 všech členů zastupitelstva,zasedání je usnášeníschopné <.>
<br> - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající určila v souladu s jednacím řádem ověřovateli zápisu paní Janu
Píšovou a XXXX XXXXXX XXXXXXXXX,zapisovatelkou v souladu s jednacím řádem <,>
paní Danu Bálkovou <.>
<br>
Dále předsedající seznámila přítomné,že zápis z předešlého zasedání zastupitelstva
obce byl řádně a včas vyhotoven,byl k dispozici na obecním úřadě a je možno do něj
nahlédnout i na dnešním zasedání.Ověřovatelé zápisu zápis ověřili.K zápisu nebylo
vzneseno žádných připomínek <.>
<br> - Schválení programu jednání
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce <.>
Návrh programu:
<br> 1.Zahájení,určení ověřovatelů zápisu,schválení programu jednání
2.Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/7772390

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vavřinec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz