« Najít podobné dokumenty

Obec Krumsín - Zápis z 10.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krumsín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krumsín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 10.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krumsín
Z á p i s
<br> z 10.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krumsín konaného dne 7.9.2023 v zasedací místnosti starosty
<br> Přítomni: Dvořák,Hradečná,Janeček D <.>,Janeček P <.>,Kaplánek,Střelák,Vlach,Vymazal
Omluveni: Sekaninová
Přítomni občané: F.Mečíř
Zahájení zasedání : 18:05 hodin
<br> Ukončení zasedání: 19:55 hodin
<br> K bodu 1: Zahájení,volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> Starosta obce zahájil jednání v 18:05 hodin a přivítal všechny přítomné.Dále starosta konstatoval,že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je přítomno 8 členů zastupitelstva,jeden je omluven.Dnešní zasedání je usnášeníschopné.Zapisovatelkou zasedání určil Lenku Janečkovou.Do návrhové komise navrhl Martina Dvořáka a XXXXXXXX Vymazala.Za ověřovatele zápisu navrhl XXXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXXXX.S návrhy byl vysloven souhlas.Starosta konstatoval,že zápis z minulého veřejného zasedání byl ověřen,vyvěšen a námitky proti němu nebyly podány,proto ho pokládá za schválený.Starosta dále seznámil členy ZO s navrženým programem.Žádné návrhy na změnu nebo doplnění programu nepadly,proto starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu programu <.>
<br> Program 10.veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Krumsín:
<br> 1.Zahájení,volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> 2.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce Krumsín
3.Zpráva o činnosti za uplynulé období
<br> 4.Hospodaření obce
<br> 4.1.Zpráva o hospodaření obce k 31.8.2023
<br> 4.2.Úprava rozpočtu na rok 2023 – rozpočtová opatření č.7/2023 a č.8/2023
4.3.Úprava rozpočtu na rok 2023 – rozpočtové opatření č.9/2023
5.Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín
<br> 5.1.Zásobování pitnou vodou
<br> 5.2.Veřejná kanalizace
<br> 6.Kulturně společenské zázemí Krumsín
<br> 7.Informace starosty:
<br> 7.1.Změna č.4 územního plánu Krumsín
<br> 7.2.Stromořadí v Krumsíně
<br> 7.3.Suchý poldr VLS
8.Různé
<br> 9.Závěr
<br> Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ 10/1/2023:
1.s c h v a l u j e program 10.veřejn...

Načteno

edesky.cz/d/7771519

Meta

Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krumsín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz