« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 20. 9. 2023 – 18.…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení veř.vyhláškou_příloha.pdf
_ wan-mw
<br>.<.> <.>,<.>,mmm.pis rezu,KTERÁ BUDE \! ROZPORU s PŘECHDDNDUÚPRAVOU _ um Ital.mn.-u: LATNĚNA
<br> LEGENDA
<br> mnam“ ($“
<br> wwm- zil—\“ ul.-m má W hn _
<br> Mm M Mám : ÍWŠŠŠŽÚ/ý ZM—
<br> Měs ský oděba Odbor dopravy
<br> m,zm *
<br> mmmwmm__._„ sama.<.>.<.>.<.> „._.<.>.<.> _._._____ sum.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ___-„_.-.<.>.<.> _- Scam-„mm.<.>.<.>.<.>.<.>.L._' ' _.a u.<.>.: 3 WNMM Nmehnqm m URN-ll
<br> M M:; m.m M
<br> wants-Mnru-mm _ __ "“““ mmnlnl ““""
<br> na „um ma.<.> mI'EČESIGmLEKY
<br> DM' Za luh-m WWII
<br> *L.<.>
<br> '._;„ý-
<br> annuus “mnam
<br> e-rni „nn M "\ nnnn m-u |,' Mi'mg.Josef Ulfšch DIS.“TERA BUDE
<br> ' _- \ V.r' V-ROZPORU S'PŘECHODNOU ÚPRAVOU
<br> LEGENDA
<br> mohutném! dopravni Mani Wmílmčml
<br> Zábnrmny občanům;-
<br> Schválit.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._.<.>.<.>.<.>
<br> ? % %.WĚŽL/WŽŠÉ %$er 06er dopfavy:
<br> <.>,Mf; mg 5 „Mc-M
<br> Schvdú,__
<br> BK značky s.r.o <.>
<br> klum 1m.m 01 Řím <.>
<br> ML: *na-“mom m.mmm-w.W.:: wpmwnu lit-Ehm u.Mam! mmmwwmqm mawa;
<br> Mp.61mm.- mmm: mms mms ““E“ <.>,MĚRJTKO: mm FORMAT-.W 1|I]32319 - Běrumce - lovčice mm: “ Www“ "““"“ Situace mo ||| “mm 53 A N im
<br> *)
<br> % -,<,> MMM! & mam/Bača;
<br> Más! ský úřad Poděbr pdbu'r dopravy
<br> 535
<br> M !.M3 LEGENDA mmm-i léčí" wm“ _ 65mm _ mil- mm!- m__„-_._.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „_ aw;„_.<.>.„._.___.<.>.<.> ______ :“qu a_J.;.ml.:?— mnm-mmm,- mmm-.mnm mnm ' 2 m.<.> <.>,mam-nwm-m: "“““ *.“ ““““".W P“- V '““ Hmmm “*“ CA- man-mmm __mu 'ozu mna Buúavnozpenu : mamca; L'Fawoú ' c.<.> —„„.<.>.“um.mn-m“- „„an
<br> Ing.Josef Uirich DiS <.>
<br> PR mama MW:
<br> “.Joulum na řULIGLE cem REPUBLIKY
<br> omega gumu Wuv!
<br> MÍF“" l'unn M „\ hne“ :n-n | IIT
<br> ' MĚSTEG KRALOVE “ LOVČICE
<br> \
<br> LEGENDA
<br> Picchodnůivíalé dumvn Stávajoš dopravnl značun
<br> Zábnr stuhy objízdná 1m:
<br> i mašanl +“
<br> “\ i „;.us _ 1 \
<br> 4M <.>
<br> %Waoáma
<br> O »,<.> Clam/Má) „(> 5% P/ * ky uřad Po ébraagjg Gom-dopravy
<br> src"
<br> Měst
<br>,W:; 0;me
<...
oznámení veřejnou vyhláškou.pdf
Odbor dopravy
<br>
<br>
Město Poděbrady IČO: 00239640 | DIČ: CZ00239640 Úřední hodiny:
Jiřího náměstí 20/I telefon: 325 600 211 Pondělí 8:00 – 17:00 hodin
290 31 Poděbrady datová schránka: 3qrbxg3 Středa 8:00 – 17:00 hodin
www.mesto-podebrady.cz e-mail: podatelna@mesto-podebrady.cz Čtvrtek 8:00 – 11:00 hodin
<br>
<br> Vaše značka:
ze dne:
Spisová značka: MEUPDY/0057405/DOP/2023/SGL
Číslo jednací: MEUPDY/0063390/DOP/2023/SGL
Jednoznačný ID: MUP160005998776
Skartační režim: S/5
<br>
ČNES dopravní stavby,a.s <.>
Milady Horákové 2764
27201 Kladno 1
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXX Glattová
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: gombikova@mesto-podebrady.cz
Datum: 13.09.2023
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Poděbrady,odbor dopravy,rozhodující v přenesené působnosti podle ust.§ 61 odst <.>
1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů jako věcně a místně příslušný
orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,resp.stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních komunikacích a na veřejně
přístupných účelových komunikacích podle ust.§ 124 odst.1) a 6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o provozu na
pozemních komunikacích),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti firmy ČNES dopravní
stavby,a.s <.>,se sídlem Milady Horákové 2764,272 01 Kladno – Kročehlavy,IČ 477 81 734 <,>
zastoupenou na základě plné moci ze dne 21.8.2023 firmou 3K značky s.r.o <.>,se sídlem Jiráskova
1519,251 01 Říčany u Prahy,IČ 250 56 271,po předchozím stanovisku Policie České republiky <,>
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,Územního odboru vnější služby Nymburk <,>
Dopravního inspektorátu,Boleslavská 1831,288 29 Nymburk,vydaném pod č.j.: KRPS-214017-
2/ČJ-2023-010806 ze dne 5.září 2023 <,>
<br> stanovuje
firmě ČNES dopravní stavby,a.s <.>,se sídlem Milady Horákov...

Načteno

edesky.cz/d/7759049

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz