« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Veřejná vyhláška - Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje PK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje PK.pdf
Tel.: 377 195 111,fax: 377 195 078 e-mail: posta@plzensky-kraj.cz www.plzensky-kraj.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> NAŠE ZN.: PK-RR/4343/23
DATUM: 13.09.2023
<br> Veřejná vyhláška
<br> o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor regionálního rozvoje,jako pořizovatel zásad
územního rozvoje podle § 7 odst.1,písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje <,>
<br> že Zastupitelstvo Plzeňského kraje,příslušné dle § 7 odst.2 stavebního zákona,vydalo
dne 04.09.2023 usnesením č.1315/23 Aktualizaci č.3 Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje formou opatření obecné povahy v souladu s § 36 odst.4 stavebního
zákona a s § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <.>
<br> Toto oznámení o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje se
v souladu s § 25 odst.3 a § 173 odst.1 správního řádu vyvěšuje na úřední desce
Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úředních deskách všech obecních úřadů na
území Plzeňského kraje <.>
<br> Opatření obecné povahy nabude účinnosti 15.dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje,poté bude tento dokument závazný pro
územní plány,regulační plány a rozhodování v území na celém území Plzeňského kraje <.>
<br> Vydaná Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje,Vyhodnocení vlivů
této aktualizace na udržitelný rozvoj území a také úplné znění Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje po vydání poslední aktualizace jsou k nahlédnutí na Krajském úřadu
Plzeňského kraje,odboru regionálního rozvoje,oddělení územního plánování,a také
dálkově na internetových stránkách Plzeňského kraje zde:
<br> https://www.plzensky-kraj.cz/vydani-aktualizace-c-3-zur-pk
<br>
<br>
<br> Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst.2
správního řádu <.>
<br>
Ing.arch.XXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/7725294

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz