« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komunikacích-"Klikovy vrchy"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Klikovy vrchy (958.02 kB)
„ i„ 1.<.>.i: 1.<.>.<.>.L _._; assažcou nmšžconoh Écumzšaoow „vt „„.<.>.s.».£.<.>
<br> _.<.> !hllorlrubl.„625.an.a <.>,<.> r i.<.>.<.> <.>
<br> Šř
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br>.<.>.LĚŠÉ.1.1
<br>,<.> :_„._.<.> ti._.<,>
<br> „a.—ŽŠ._ť
<br> „.<.>,„.„._.<.> L
<br>.<.>.;.txt.<.>.<.> =.a\e_„„„,„„_ml.__.<.>.ď.<.>.<.> :.<.>.<.>.<.> <.>,<.>.xs.<.>.<.>.<.> „._.<.>.<.>.<.>.<.> “.<.>.af Ě!.<.>.<.>.l.Em.<.> „ <.>
<br>.<.> _,<.>.<.>.<.> <.>,<.>.=.<.> „Š.<.>.539%.<.>.<.> a
<br> E _.—
<br> %
<br> 4:13; CHI
<br> O <.>
<br> mmm,Zabezpečení křižovatek - Sv.Alžběta
<br> POZOR - cyklistický závod
<br> Pořadatel __;i'řt—k-„í chmel
<br> Páska
<br> Trasa závodu
<br> Qařezíny
<br> V sedle
<br> 363
<br> ZabeZpečeni křižovatek - Děvín
<br> _ a.c-q? „ „ :: :" a <.>
<br> Značky B1 a Z 2
<br> POZOR cyklistický závod
<br> Pořadatel
<br> Páska
<br> Trasa závodu
<br> Nový Dů
<br> v-v
<br> rlzovatek - Karlov
<br> IPE
<br> ZnačkyB1aZZ zabezpečení k
<br> POZOR.cyklistický závod 517 mm
<br>.<.> 529 Poradatel
<br> |_,I Páska [ %
<br> Trasa závodu
<br> ! 436
<br> Přední "m UGS Hrobce,„ v
<br>.528
<br> Zadní Hmbce
<br> gif.__ © “
<br> „š !:
<br> “\
<br> “va
<br> O'
<br> ha.—„mm Zabezpečení k"ižovatek - Leontýn
<br> POZOR cyklistický závod
<br> Pořadatel
<br> Páska
<br> Trasa závodu
<br> 453
<br> Zabezpečení křižovatek - Malá Buková
<br> o %
<br> ! uni— <.>,Značky 81 a Z 2 Na Čiháůu
<br> rem POZOR i
<br> *: cyklistický závod
<br> _ lwa
<br> * Pořadatel
<br> _ Páska
<br> Trasa závodu
<br> Zabezpečení křižovatek - Městečko pořadatelé 1 a 2 budou v kontaktu vysílačkami
<br> ?"
<br> T'T' <.>
<br> iělti
<br> 135
<br> 2136
<br> 165
<br> ms
<br> (\i l- <.>
<br> 15;.„
<br> O
<br>.<.> „'L-,Značky 31 a ZZ
<br> POZOR cyklistický závod
<br> Pořadatel
<br> Páska
<br> Trasa závodu
<br> “="-"5.5“ a RIU! “Édíim“ '" | 'l-H\—— ' \l- \:
<br> hmmm & %? Zabezpečení knzovatek- Pavlíkov
<br>.? POZOR ©
<br> cyklistický závod Pořadatel
<br> Páska
<br> Trasa závodu $
<br> 5—
<br> yuzeum“ —- veteránů ZS
<br> nnn
<br> Značky B1 a Z ...
OOP-stanovení přechodné úpravy na pozem.komunikacích-"Klikovy vrchy" (199.52 kB)
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br> Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br> PID:
<br> MURAX012510F
MURAX012510F
<br> Spis.zn.: OD01/41610/2023/Pol XXXXXX XXXXX
nar.X.XX.XXXX
Václava Rabase č.p.859
272 01 Kladno
<br> Č.j.: MURA/44405/2023
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX
apolakova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 5.9.2023
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/41610/2023/Pol <.>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),na základě podání,které dne 18.8.2023 podala společnost XXXXXX XXXXX,nar.X.XX.XXXX <,>
Václava Rabase č.p.859,272 01 Kladno (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR č.j.KRPS-214125-4/ČJ-2023-011206 ze dne 30.8.2023
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.4 zákona o silničním provozu za níže uvedených podmínek
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Městského
úřadu Rakovník na okrese Rakovník z důvodu pořádání cyklistického závodu "Klikovy vrchy <,>
37.ročník" <.>
<br> Podmínky provedení přechodného dopravního značení (dále jen DZ):
<br> 1.Přechodné DZ,odsouhlasené Policií ČR,bude umístěno dle situace,která je nedílnou sou...

Načteno

edesky.cz/d/7674682

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz