« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Pozvánka na 6. zasedání ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 6. zasedání ZM
Ve Volyni dne 6.září 2023
<br> P O Z V Á N K A
Starosta města Volyně svolává v souladu
s § 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> 6.ř á d n é z a s e d á n í
zastupitelstva města
<br> na středu 20.září 2023 od 17,00 hod <.>
Zasedání se koná v kinosále Městského úřadu (vchod ze dvora) <,>
<br> náměstí Svobody 41,Volyně
<br> Program 6.zasedání Zastupitelstva města Volyně
1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Volba návrhové komise,ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele zápisu
4.Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
5.Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
6.Volba člena kontrolního výboru
7.Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Černětice
8.Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Račí u Nišovic
9.Prodej pozemku parc.č.1744/16 v k.ú.Volyně
10.Prodej pozemku parc.č.1744/17 v k.ú.Volyně
11.Prodej pozemku parc.č.1744/18 v k.ú.Volyně
12.Prodej pozemku parc.č.1760/50 v k.ú.Volyně
13.Prodej pozemku parc.č.1760/57 v k.ú.Volyně
14.Prodej části pozemku parc.č.1744/4 v k.ú.Volyně
15.Žádost o prodej části pozemku parc.č.310/1 v k.ú.Volyně
16.Žádost o prodej pozemků parc.č.1052/3,parc.č.1052/4 a parc.č.1052/5,vše v k.ú.Volyně
17.Vzdání se nároku na náhradu za užívání pozemku parc.č.1744/9 v k.ú.Volyně
18.Prodloužení lhůty na vydání pravomocného stavebního povolení nebo jiného opatření pro stavbu
<br> rodinného domu na zakoupeném pozemku parc.č.1760/31 v k.ú.Volyně
19.Žádost o prominutí smluvní pokuty za porušení závazku sjednaného v čl.V.odst.5.2.písmeno a)
<br> kupní smlouvy o koupi nemovité věci (pozemku parc.č.1760/31 v k.ú.Volyně) se zřízením
předkupního práva
<br> 20.Bezúplatný převod pozemku par.č.62/17 v k.ú.Volyně
21.Realizace a financování akce „Areál Muzea Volyně – panské stáje a stodola“
22.Smlouva o zápůjčce finančních prostředků od Jihočeského vodárenského svazu
23.Smlouva o společné investici pro projektovou přípravu ke stavbě "Bytové domy v ulici Pod Malsičkou
<br> Volyně"
24.Obecně závazná vyhláška města Volyně,o místním poplatku ze psů
25.O...

Načteno

edesky.cz/d/7619398

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Volyně
07. 12. 2023
06. 12. 2023
06. 12. 2023
06. 12. 2023
01. 12. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz