« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - STANOVENÍ přechodné úpravy provozu: Pokládka kabelu NN, silnice č. III/10577 Jelmo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STANOVENÍ přechodné úpravy provozu: Pokládka kabelu NN, silnice č. III/10577 Jelmo [0,15 MB]
str.1
<br>
Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/14764/2023 Hol vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/14764/2023-2 Ing.Holenda 386804434 holendal@c-budejovice.cz 4.9.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 1.9.2023 žádost navrhovatele:
<br> SETERM CB a.s <.>,IČO 26031949,Nemanická 2765/16a,České Budějovice 3 <,>
370 10 České Budějovice 10
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,krajského ředitelství – dopravního inspektorátu
v Českých Budějovicích č.j.KRPC-31-521/Čj-2023-020106 ze dne 31.07.2023 a dále v souladu
s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.III/10577 a místní komunikaci v obci Jelmo z důvodu pokládky kabelu NN
– viz dopravně inženýrské opatření,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: od 11.9.2023 do 20.10.2023
<br>
Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
se pro...
Příloha - STANOVENÍ přechodné úpravy provozu: Pokládka kabelu NN, silnice č. III/10577 Jelmo [0,41 MB]
/ / $ \ 774/1 \t- 'i' - \a „\ % K a U D,<,> ' ] —0Lšl.'ÍÍE CESŠKÉŽÍEPUEŠŠUKY.KRAJSKÉ REDiT ;' 3 V POLICIE [.F.<.> ! neřjze ý protlolý75 774 3 ?
<br> JiH čSš-íÉi—EC L ' Uz,:! oosoa ČE DO AVNÍ INSPEKF POŠ VNÍ PŘIHRÁ 125 3710 CESKÉ BU JOVICE
<br> 3 1 -U7- 2023
<br> 7:3 E 24
<br> č.; P 1x110-12m 'A" 'UDĚJOVICE
<br> ČM? LIN * | *.\.<.> CR! "1% r_„
<br> \? Ds
<br> 764/1 &
<br> WM MH ' '
<br> \.„„ ??řlzený protlak " _ 535— M vc PE1XHO 20h-„ £.<.> <.>
<br> F' 0 1 i _ š%>?qu dům _
<br> „ CM
<br> vn" “ Ž “' - ' "1 \'- ?l'fjf neřízery Průtok o JPEIIě—c_ I&\ “ \
<br> : 1 "rzfif“'ijf"“'-'_“$—La“3r
<br> 0 XXXXXX ZÁK © Bramšavzfí XXX /XX Xm XX Ce: ěm/ýaw'ce _/ “+ 555 545 090 IGO: wait/851 %
<br> Red/zm: d'a-lin 1.'- <.>,<,> ž„í ],/
<br> ! řIamm-.W “' ) 4-313- * 15311495 |
<br> ner'ízený protlak 1x
<br> Laa/111511115 131—151.-_+ 1' 1301101 „11111301731910.1 "
<br> „_ '- “31%.<.> 15 ČEŠKÉĚ GDLLJLJKY
<br> :; - 9 <,>
<br>,-,M\Pszgm UZEMfJf,-.1 CE.-“1- 'U'-„:'DĚJOVICíš— \\ DOPRA'- " „ “PEK ';„n- ' POŠTOY'NI FIFUHR'J 'A125
<br> 371 05 CESKÉ BU' : OVICE \
<br> \
<br> 781/1,““
<br> FM
<br> x_ Ud- :1 d! ér | o<t.„,rutnost zepcuun
<br> v1 kop
<br> "4 8
<br> _ _ „;L- „„ ' ' _ neřízený protlak
<br> ' vč.PUXHO'Bm

Načteno

edesky.cz/d/7594175

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz