« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota u Příbramě - Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Běh Kovohutě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota u Příbramě.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Běh Kovohutě
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM Odbor silničního hospodářství
<br> vas dopis: Spisová značka: SZ MeUPB 79570/2023 Atletický oddíl Kovohutě Příbram,2.5.Clslo jednací: MeUPB 89701/2023/OSHNeI " Dalumii 01.09.2023 KEVOhUte 530.<.> í Pribram Vl—Brezove Hory Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS,XXX XX Příbram X E-mail:| danaveiasova©pribrameu Teleforí: 318 402 528
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném znění 'a podle ust.5 171 a ust.5 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posouzeni žádosti o stanovení přechodně úpravy provozu na pozemní komunikaci č.Ill/1185,Ill/11811,Ill/11810 a MK (Lhota u Příbrami —- Sádek) podaná dne 02.08.2023 žadatelem: Atletický oddil Kovohutě Příbram,2.5 <.>,IČO: 61099317,Kovohutě 530,Příbram Vl-Březově Hory,261 01 Příbram 1 (dálejen „žadatel“),a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br> stanovuje
<br> v souladu s ustanovením g 124 odst.6 a na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na poZemnich komunikacích (v platném znění) <,>
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci č.lit/1185,III/11811,Ill/11810 a MK (Lhota u Příbrami - Sádek) Konání 51.ročníku „Běh Kovohutěmi 2023“ za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
<br> 1.<.> Druh úpravy: přechodná 2 Způsob u'prayy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno
<br> - podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseného Policii ČR,KŘ DI Příbram pod č.j.KRPS-180827-2/ČJ-2023-011106,které je nedílnou součástí tohoto stanoveni <.>
<br> 3.' Na komunikacích: č.Ill/1185,...

Načteno

edesky.cz/d/7594170

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota u Příbramě      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz