« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Schválený závěrečný účet obce za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Dlouhopolsko za rok 2022.docx [0,03 MB]
Závěrečný účet obce za rok 2022
<br> Rozpočet obce Dlouhopolsko na rok 2022 byl schválen zastupitelstvem obce dne 6.12.2021.Rozpočet byl sestaven jako schodkový,příjmy v celkové výši 3 462 000 Kč,výdaje ve výši 3 562 000 Kč,splátky dlouhodobého úvěru ve výši 300 000 Kč,financování schodku ve výši 400 000 bude provedeno z přebytku předchozích let.V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů.Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č.1-10/2022.Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce,jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2022.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M <.>
Příjmová část
Skutečné příjmy roku 2022 byly 4 654 659,05Kč
z toho: daňové příjmy 4 088 298,85Kč
nedaňové příjmy 457 556,98Kč
kapitálové příjmy 0,00Kč
přijaté dotace 108 803,22Kč
Třída 1 - daňové příjmy
V této části jsou zahrnuty daně,kde správcem je finanční úřad,výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č.243/2000 Sb <.>
Daň z nemovitých věcí nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ,převádí obci 100% z celkové vybrané částky 249 584,33 Kč <.>
Proúčtována byla daň z příjmů za obec ve výši 168 720 Kč <.>
Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce <.>
<br> 1340 Poplatek za provoz systému KO 181 267,-Kč
1341 Poplatek ze psů 4 850,-Kč
1361 Správní poplatky 600,-Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy
Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § a odvětví,příjmy z pronájmu pozemků,z pronájmu majetku,příjmy z úroků,přijaté příspěvky a náhrady,ostatní nedaňové příjmy <.>
<br> 1031 Pěstební činnost 16 400,-Kč
2310 Pitná voda 30 000,-Kč
3314 Činnosti knihovnické 2 500,-Kč
3612 Bytové hospodářství 60 000,-Kč
3613 Nebytové hospodářství 14 400,-Kč
3632 Pohřebnictví 4 000,-Kč
3633 V...
KÚSK_Zpráva_Přezkoumání_rok_2022[2].pdf [0,16 MB]
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br>
Čj.: 009079/2023/KUSK Stejnopis č.1
SpZn: SZ_017786/2022/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DLOUHOPOLSKO
IČ: 00239054
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Dlouhopolsko za rok 2022 bylo zahájeno dne 27.07.2022
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
▪ 30.01.2023
▪ 12.09.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dlouhopolsko
Poděbradská 24
289 03 Městec Králové
<br>
Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br>
<br> Zástupci obce: starosta
<br> - účetní obce
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje
dne 2.8.2022 pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br>
Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
- peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
-...
DL_VZZ_31_12_2022[2].pdf [0,09 MB]
DL_Rozvaha_31_12_2022[2].pdf [0,15 MB]
DL_Příloha_31_12_2022[2].pdf [0,47 MB]
DL_FIN2-12M_31_12_2022[2].pdf [0,42 MB]

Načteno

edesky.cz/d/7569164

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz