« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Katastr nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Skener_20230118.jpg (1.24 MB)
OZNAMENi
<br> o vyhlééeni revize katastru nemovitosti
<br> Obec Dolni Pohled’ podle ustanoveni § 38 odst.1 pism.a) zékona
é.256/2013 Sb <.>,0 katastru nemovitosti (katastrélm’ zékon) <,>
<br> oznamuje
<br> na zékladé sdéleni Katastrélniho uradu pro Stfedoéesky kraj,Katastra’lni
pracoviété Kutné Hora (déle jen,<,> katastré|ni urad“) é.j.RO-2/2023-205 <,>
ie v katastrélnim Uzemi Dolni Pohled’ obce Dolni Pohled’ bude zahéjena
<br> revize katastru nemovitosti <,>
<br> které potrvé 0d 17.1.2023 pfibliiné do 31.8.2023 <.>
<br> Béhem revize katastru nemovitosti budou zaméstnanci katastrélniho
gradu revidovat soulad Udajfl katastru se skuteénym stavem v terénu <.>
Uéast vlastnikfi a jinych oprévnényIch neni pri revizi katastru nezbytné <.>
V pripadé zjiéténého nesouladu mezi stavem evidovanym v katastru
a stavem v terénu budou vlastnici zvéni k jeho projednénl’ se zéstupcem
katastrélniho Gradu <.>
<br> V této souvislosti upozorr'lujeme vlastniky nemovitosti na jejich
povinnosti,vyplyvajici z ustanoveni § 37 odst.1 katastrélniho
zékona,zejména povinnost
<br> a) zfiéastnit se na vyzvu katastrélniho firadu jednéni nebo na toto
jednéni vyslat svého zéstupce <,>
<br> b) ohlésit katastrélnimu L'Iradu zmény fidajfl katastru tykajici
se jejich nemovitosti,a to do 30 dnfi ode dne jejich vzniku
a predloiit listinu,které zménu doklédé,nejedné-li se 0 listiny <,>
které pfedklédaji pfisluéné stétni orgény primo k zépisu
do katastru nemovitosti <,>
<br> c) na vyzvéni predloiit ve stanovené th'Ité prisluéné listiny
pro zépis do katastru <.>
<br> Neposkytne—Ii vlastnI’k nebo jiny oprévnény na vyzvu katastrélniho Gradu
potrebnou souéinnost a zjiétény nesoulad se nepodari odstranit
do ukonéeni revize,bude informace o tomto nesouladu zverejnéna
na internetovych strénkéch Ceského uradu zeméméfického
a katastrélniho prostrednictvim aplikace Nahliieni do katastru
nemovitosti <.>
<br> Podpis a razitko:
<br> Oznémeni vyvééeno dne: Oznémem’ shato dne:

Načteno

edesky.cz/d/7538798

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz