« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV uzavírka silnice III. tř..pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
Naše čj.: MÚBNLSB-OD-145156/2023-KUBJA
COLAS CZ,a.s.IČ 26177005
Rubeška č.p.215/1
190 00 PRAHA 9
<br>
Naše sp.zn.: OD-41892/2023-KUBJA
Vyřizuje: Jana Kubátova
Tel.: 326909341
E-mail: jana.kubatova@brandysko.cz
Datum: 30.08.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICIÍCH II.A III.TŘÍD
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti společnosti COLAS CZ
a.s <.>,se sídlem Rubeška 215/1,190 00 Praha 9,IČ: 26177005 v zastoupení společností
Dopravní značení Mělník s.r.o <.>,se sídlem Truhlářská 998,276 01 Mělník,IČ: 26694867 (dále
jen „žadatel“),podané dne 30.8.2023,doložené vyjádřením Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje,DI Mělník vydaném pod č.j.: KRPS-24-325/ČJ-2023-011506 ze dne
29.8.2023 a souhlasem KSÚS Středočeského kraje ze dne 28.8.2023 zn.:
5777/23/KSUS/MHT/POL,podle § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.b) výše cit.zákona přechodnou úpravu provozu na silnici č <.>
III/24417 v k.ú.Dřísy,na místních komunikacích ul.K Lesu a na Průhonu a na objízdné trase
na sil.č.III/24417 v k.ú.Dřísy a k.ú.Lhota u Dřís,sil.č.: III/10158 v k.ú.Dřísy a na sil.č.II/331
v k.ú.Křenek z důvodu opravy povrchu sil.č.III/244,a to v úseku od ul.Růžová k mostu č
24417-3 přes Konětopský potok <.>
<br> Přechodná úprava provozu bude prov...
Rozhodnutí uzavírka.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
Naše čj.: MÚBNLSB-OD-144785/2023-KUBJA
COLAS CZ,a.s.IČ 26177005
Rubeška č.p.215/1
190 00 PRAHA 9
<br>
Naše sp.zn.: OD-41892/2023-KUBJA
Vyřizuje: Jana Kubátova
Tel.: 326909341
E-mail: jana.kubatova@brandysko.cz
Datum: 30.08.2023
<br>
<br>
<br> Rozhodnutí
Uzavírka silnice č.III/24417,Dřísy
<br>
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem – XXXXX XXXXXXXX,Odbor dopravy,jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech pozemních komunikací,podle ust.§ 40 odst.4,písm.a) zákona č <.>
13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění,v řízení o žádosti společnosti
COLAS CZ,a.s <.>,se sídlem Rubeška 215/1,190 00 Praha 9,IČ: 26177005 zastoupená
společností Dopravní značení Mělník s.r.o <.>,se sídlem Truhlářská 998,276 01 Mělník,IČ:
26694867 ve věci povolení uzavírky na silnici č.III/24417 Dřísy z důvodu rekonstrukce
komunikace III/24417 od ul.Růžová k mostu přes Konětopský potok,rozhodl podle
ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích,takto :
<br>
p o v o l u j e
<br>
<br> 1) úplnou uzavírku silnice III/24417 Dřísy z důvodu rekonstrukce komunikace v termínu :
11.9.2023 – 1.10.2023
<br>
2) Nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě 1.výroku tohoto
rozhodnutí se stanovenou objízdnou trasou :
<br>
III/24417-II/331-III/10158,obousměrně ( cca 2km)
<br> Autobusová doprava PID :
<br>
<br> • Dotčeným úsekem silnice III/24417 je vedena autobusová linka PID 669,která bude
odkloněna po trase III/24417 – v obci Lhota MK Na Průhonu – MK K Lesnu – III/24417
– II/331 – III/10158.V opačném směru bude vedena po trase III/10158 – II/331 –
III/24417 – v obci Lhota MK Na Průhonu – MK K Lesnu – III/24417 <.>
<br> • Pro linku 669 bude po dobu uzavírky zrušena zastávka „Dřísy,U Vily“ a dojde ke
změně sledu zastávek Lhota – (Křenek) – Dřísy,Žel.st.– Dř...
DIO.pdf
].-.—_.<.>.<.> _
<br> SITUACE: DIO
<br> Vyobrazení? B1+E13+z2- VyobrazeniD21E22- řenek '
<br> POZOR
<br> ',„ ',w A - - »
<br> SILNICE \ mmm nňísv - LHOTA UZAVŘENA
<br> M | MO
<br> DÉLKA ÚSEKU - 380 m
<br> ZHOTOWTEL: COLAS CZ a.s <.>
<br> Ruheška 215J1„ 190 00 Praha 9 učo-10234843 V,udpusoba-Pelf Kíeičí- thtavbyvecfoucT 51333780 E102 DRISY - SILNICE Ill/24417
<br> NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNiKACE PROJEKT? „ ----- _."___ Datum začátku stavby: Datum ukančenfslavby: PRECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SITUACE 2023 2023 IPOLICIE ČR,dopravní inspektorát Vlastník komunikace: Daruniwhafaven'P'ÚÍEKtU: KcmunkačníMlsnýrschvál'ídm: SchVáHf dne.“ vousu: CESKÉ ne;-usum KRAJSKÉ i*zED|_'rL:1.sT\/í Pouzar;
<br>.— oe / 2023 v \ NAVRHOVAL: STŘFÚDČFRK'.f ' 4 |- ; : 4 ' TH.E\.<.>
<br> nggýgf 23138535 MĚLNÍK 5m DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.4-.'.<.>.Tíuhlářská 998 ? L)? LLbur Petnna _603481526 Mělník 3601.<.> inlo©dzmalmkcz m 503433441503451525 „: *'„V“ \ !.Foz.3|_5502334 t _ - _ <.>,E-(nailllíaíšdzmeinkgz ' www.dumdwix “
<br> SITUACE — DlO - DOPLNÉNÍ - OBJÍZDNÁ TŘÁSA BUS + PŘECHODŠA BUS ZASTAVQA
<br>.3.0 sa't aguti _ \) l_: 352%,tj“ 955 “:* |„r “| | „ !.\\ \! yd | „ m.<.> | HUCHHÚAÉ _ ] „law,ár * '.[,<.> -,<.> 1 © 4 % © L'i— „ A _ o: :: '? 353 Wm“ 533 „P “.F- 55101 ur ___,Lhota ar'-“ó rn; 3.rl & nr- r: QD ; | “3 " b ?] Karnag :| \L,L,<.> f'.3.2%.*,_.gg %? ss &: *“ Ě 9- F:: 1:5 G „.!Q 3 „!$ £- :; É „ ICQ | Fíi mian“ „.'!f" 3 'n% ' ' *? q vím ' ;.<.> c> „.\ _ 1.<.>.píď“ 4,1.<.>.q),„ ?ílcnťl.rt-7; * ' „gg - “2 (n') IQ: 7.— (: fur ;: ?“ u - š; elm-(Wii.\ :'\ * © dmg“ &'$ <.>,r:" > a ' (* ' na a.<.> __.E tl 3: &?
<br> [ší-lg Na Puihcmu G: <,>
<br> L
<br> Na Průhůlm
<br> DZ B28 + E13 (DATUM) BUDOU UMÍSTĚNY MIN.7 KALENDÁŘNÍCH DNÚ PŘED ZAČÁTKEM STM/Bd
<br> V!
<br> DRISY - SILNICE Ill/24417
<br> NÁZEV STAVEM
<br> ZHOTO VITEL: COLAS CZ.a.s.Rubeška215/1,19000 Praha 9 IČD - 10234343 odpnscba - XXXX XXXXXX - hl.slavhyvedaucí lel„ XXX ?XDXXX
<br> REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACE
<br> PROJEKT:...

Načteno

edesky.cz/d/7534920

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz