« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-8731778228876070129.pdf
1
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br> Č.j.: JMK 121130/2023 Sp.zn.: S-JMK 119826/2023 OD Brno 11.08.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I.třídy podle
<br> ust.§ 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu,na základě podnětu Obce Žarošice,sídlem
<br> 696 34 Žarošice 14,IČ 00285528,podaného v zastoupení právnickou osobou SIGNEX,spol.s r.o.<,>
<br> Holzova 1262/138,Slatina,627 00 Brno,IČ: 49971344 (dále jen „žadatel“),doručeného na náš úřad
<br> dne 08.08.2023,po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského
<br> kraje,Dopravním inspektorátem Hodonín (dotčený orgán podle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha,Závodem Brno <,>
<br> Šumavská 33,656 09 Brno,IČ:65993390 (organizace pověřená výkonem vlastnických práv státu
<br> k dotčené silnici I.třídy),z moci úřední
<br> stanovuje
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravy provozu
<br>
<br> na silnici: I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice
<br> (v k.ú.Žarošice a Archlebov; okres Hodonín,kraj Jihomoravský)
<br> důvod: umístění dopravního značení v souvislosti s realizací uzavírky sil.I/54
<br> (kulturní akce „Zlatá sobota“)
<br> termín: od 9.00 do 23.00 hodin dne 09.09.2023
<br>
<br> podle situace přechodného dopravního značení,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto
<br> sta...
dl-1901511784916111165.pdf
Místní komunikace
<br> BZB-osadit 7 dní předem - “g,“,*-.<.> :; 'fi “.';7'-"-"'.-
<br> ?drava Voda m9 “9.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.v I - v v 2.'; ZDANICE ZAROSICEf - i :=; *“ " “£ <.>,<,> age-:,= „.<.>.—.' _ „ Objlzdna trasa BUSíiia—tr-g „ T.<.>.;.[Juhan-y vuh.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.::.-*".íí „,„: _: i\ř :! st B28 “.; „* =.a ' £: EIE13/Termín:/ :'E13/Termín:/_ý't_f _n —.„Mi,<.> : E8b ".-,' ".t':,:'1'-':-y Í— _- -,„ „:.' *.:|: G “ra- ARCHLEBUV “.a F ' “ —\ ŽŠ Ě Pozn.: Dočasné přeložvení zastávek a objízdná trasa linkových autobusů v Zarošicích budou dne 9.9.2023 po dobu trvání „ celého dne (0:00 - 24:00 hod.) ____________ \ '3'.ZARUŠICE NÁSEDLUVICE ls-Ha E13 Jarmo GVNLLSQ [|st a »: Bus „54 „NEPLATÍPRO “Hamm ští-\“ <p —,: O “CASIÉÍEYKŠOU“ “semtam mg _ *.m <.; „ a; a » G „,\ \—\4 7 w 7 m „,> swg/?:.„ CSAID mov BUS,to 0 OÚ? “* '$? DR AŽůVKY 335335" CSAD USTI NAD ORLICI % ISHb „qatt o |Si 1 c _ „šramani &% l$l/c _ IIÉI && m zz „ SLAVNOSTI V OBCI ZAROSICE && ZELETICE,;,“ZLATA SOBOTA" “\\ : “>,_ *? =— T.: 9.9.2023 qiíSí— ' 9:00-23:00 hod.NASEDLUVICE "04192 \ = : „ _ _ _! „ IVYPRACOVAL KuncelíkJIrl ml %/ g Na? Š _ KONTROLOVAL :|ng.KnnčelíkJiří /%'2/ „'A “' Nenkm'ce _atu= —|—— " RŘECHUDNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 3:55;22323;.":t'ttlůttžššišě? Uplná uzavírka |/54 a ||/419 gggrgggggggggggggggbmz5"3" Idatum :
<br> ématulharva n isu : _ "" _ázev= č.o.230272/2.6.23
<br> —-úplná uzavírka
<br> ===-.-úplná uzavírka mimo návštěvníky slavností
<br> — -objíždková trasa
<br> ---- -obj.trasa BUS
<br> Legenda :
<br> _ - uzavírka |/54 Žarošice: 1000/7m.<.>.7000 m2 - uzavírka |/54 úsek směr Silničná: 1570/7m.<.>.10 990 m2
<br>.<.>.<.> - uzavírka |I/419 úsek směr Násedlovice: 690/7m.<.>.4 830 m2
<br> & ><
<br> 2.6.2023 _latlh ]
<br> www.signex.cz
<br> SLAVNOSTI V OBCI ŽAROŠICE “ZLATÁ SOBOTA"
<br> Přenosné DZ :
<br> Stávající DZ :
<br> Stávající DZ zakrýt I zrušit:
dl-5100170102482679197.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních,dopravních a živnostenských agend
<br> Masarykovo nám.1 (30),69701 KYJOV
Tel.: 518 697 500,fax: 518 697 567,e-mail: urad@mukyjov.cz,ID datové schránky: f28bdah
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Spis zn.: OSDŽA 17210/2023/348
č.j.: OSDŽA84216/23/348
<br> Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
<br>
XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> m.moricky@mukyjov.cz
<br>
<br>
<br> Kyjov 10.7.2023
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy
Městský úřad Kyjov,OSDŽA (dále jen "správní orgán") příslušný podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"),ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,přezkoumal žádost v řízení dle ust.§ 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích,kterou dne 7.7.2023 podal:
<br> Obec Žarošice,IČO 00285528,Žarošice 14,696 34 Žarošice v zastoupení
SIGNEX,spol.s r.o <.>,IČO 49971344,Holzova 1262/138,627 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání podle ust.§ 77 odst.5) zákona
<br> stanovuje úpravu provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)
<br> při kulturní akci:
Žarošice - Zlatá sobota 2023
<br> dopravní značení na silnicích II <.>,III.tříd a MK,dle situace přechodného dopravního značení
zpracovaného firmou Signex spol.s r.o <.>
<br> na: silnici č.II/419,III/41922,III/41923,III/43115,III/41919 a MK v k.ú.Žarošice,Uhřice <,>
Násedlovice,Dražůvky a Archlebov
<br> Druh dopravních značek: „ dle přiložené situace“
<br> termín: 9.9.2023
<br> Pro provedení přechodné úpravy provozu se stanoví tyto podmínky:
<br> Městský úřad Kyjov v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.36...

Načteno

edesky.cz/d/7445805

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz