« Najít podobné dokumenty

Obec Vidice - VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-093919.pdf [0,27 MB]
*MUKHSP08383263 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/093919/2023/02
<br> VCES a.s <.>
<br> Na Harfě 337
<br> 190 00 Praha
<br>
<br>
Č.J.: MKH/094935/2023
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> podatelna@kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 9.8.2023
<br>
<br>
<br>
<br> V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce
<br> s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě
<br> podání,které dne 7.8.2023 podala společnost
<br> VCES a.s <.>,IČO 26746573,Na Harfě 337,190 00 Praha <,>
kterou zastupuje Dopravní značení K.H.s.r.o <.>,IČO 03893278,Potoční 259,284 01 Kutná Hora <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu úplné uzavírky silnice č.III/33353 a označení objízdné
<br> trasy,toto opatření obecné povahy,kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/33353,č.II/337,č.III/33349,č.III/33350,č.III/33357 <,>
<br> č.III/12542 v územním obvodu Kutná Hora během provádění stavebních prací v rámci stavby „Vodovod
<br> Vidice a odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora“ – obnova
<br> povrchu silnice č.III/33353 po pokládce inženýrských sít...

Načteno

edesky.cz/d/7413566

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz