« Najít podobné dokumenty

České dráhy Nemovitosti - ProdejNB502973Prodej provozního areálu ve Studénce, Studénka, okres Nový Jičín, Moravskoslezský krajviz. detail3620000 Kč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede České dráhy Nemovitosti.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Geometrický plán č. 2497-5_2023.pdf
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav Nový stav 2325153 1 Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely % Druh pozemku Typ stavby Způs.Porovnání se Stevem evidence právních vztahů pozemku " ' ' ' ' ' '- - \ - - ' “ - ' parc.čislem \ Způsob využiti parc.čisiem 1_žpílíoh využií Způsob WE 332: Oil FLŽÉĚHZÉEŽZVGmku 3111521113131: Wmefa (NU | OZÍIĚTN ha 1 m2 ha 1113 katastru dřívější poz.\ h již W ím ; | mt [ | ] nemovitostí ; evidenci.a 1 m \ ! „ p_s.E.],ostat.\ ' ' ' 1962/17 1 1 66.)9 dráha 1962/17 1 J 67: 09 Ě? 2.|962/17 ; 2344 1 : 66“ 39 celá ; \ '; ; 1962/18 ' 2344 ; 70 a 1 Í 1 : á'říé - \ \ \ \ l : 67 1 09 : : ostat.gl.* : ostat.1.' * 1962/18 : 41 : 94 dráha 1962/18 3 41 \ 24 já.—111%" : 2 1962/18 2344 : 41 : 2.4 2 * 08 : 33 2 : 08 : 33 1 : 1 W ".\ \ \ | \ : 1 1 1 l 3 1962/1 ; ; ; \ 1962/1 \ 2344 1962/17 : : : ; 1962/l 71 2344 Í
<br> Druh věcného břemene: právo podle smlouvy
<br> Oprávněný: podle smlouvy
<br> GEOMETRICKY PLAN pro
<br> změnu hranic pozemků vymezeni rozsahu věcného břemene k části pozemku
<br> Gcomnrický plán uvěřil úřcdně oprávněný uměmčřitký inženýr:
<br> Jméno.příjmení
<br> 111g,Dah'bnr Ravčuk
<br> Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inimýr:
<br> Jméno* příjmení:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> Číslo položky scmnmn uřcdné ommnřnrých
<br> Čislo položky semamu úředně opxámčných KMČIHČHUkS'Ch inženýři! 123195 vcměmčhckych mírný-ru: 123 „95 Dne: 18.ledna 2023 (mm 412023 Dne 24.ch112 2023 0-10 412023
<br> Náleřimstmí & přesnoso odpovídá mmm pícdpismn
<br> \; dokummmcř teamů-dm úřadu
<br> \'yholovitelr IngDalibor Ravčuk geodetické práce Komenského nám.44,Fulnek ufo 435311371c1.6114384372
<br> Čislo píáuu: 2497—5f2023
<br> Okres: Nový Jičín
<br> Obec Studénka vý Ra: územi; Studénka nad Odrou
<br> Mapový list.Bílovec 4-7/1],4-7/12 Dosavadním \lasmikmn potomků byla posk_\mu1n moí-nosi: 5151115111111 sc \ lErčnu s pnlbčhcm navrhm anj'ch nový ch hmmc.které 11511“ označeny půdu-„psaným způsobou—11
<br>...
KM - Studénka nad Odrou.pdf
:00
<br> D 20 40 60 80 1 00
Podmínky prodeje - Studénka nad Odrou - NB502973.pdf
České dráhy,a.s <.>
<br> Nábřeží L.Svobody 1222
110 15 Praha 1
<br> zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,oddíl B <.>,vložka 8039
IČO: 70994226 DIČ: CZ70994226
<br>
oznamují záměr prodat nemovité věci v katastrálním území Studénka nad Odrou
<br>
Předmět prodeje:
Pozemek p.č.1959 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně jako jeho součást na něm stojící budova
bez č.p./č.e <.>,pozemek p.č.1962/13 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně jako jeho součást na
něm stojící budova bez č.p./č.e <.>,pozemek p.č.1962/14 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně jako
jeho součást na něm stojící budova bez č.p./č.e <.>,pozemek p.č.1962/12 (ostatní plocha)
a pozemek p.č.1962/18 (ostatní plocha) v katastru nemovitostí obce Studénka
a katastrálním území Studénka nad Odrou na LV č.2344 ve vlastnictví Českých drah,a.s <.>
<br> Zájemcům o koupi předmětných nemovitých věcí poskytujeme níže uvedené informace
a zároveň prosíme o dodržení následujícího postupu při předkládání písemných nabídek na
koupi:
<br>
(Bližší informace je možno si vyžádat u kontaktní osoby: XXXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX <,>
e-mail: tomanek@gr.cd.cz) <.>
<br>
Základní podmínky a informace:
Vaši písemnou nabídku prosíme předložit jako písemnost v zalepené samostatné obálce na
adresu:
České dráhy,a.s <.>,Generální ředitelství,Odbor právní
Praha 1,Nábřeží L.Svobody 1222,PSČ 110 15 <,>
s označením „Výběr zájemců – NEOTVÍRAT – prodej nemovitostí v katastrálním území
Studénka nad Odrou,NB502973“ <.>
<br> Nabídka vyjadřující zájem o možnost kupě musí být vyhotovena v českém jazyce a musí být
doručena ve dvou do sebe vložených obálkách (vnější obálka obsahuje identifikační údaje
zájemce a vnitřní obálka obsahuje konkrétní nabídku) <.>
<br> Vnější obálka obsahuje:
- údaje o totožnosti zájemce <,>
- prohlášení zájemce,že není vůči němu zahájeno insolvenční řízení a není insolvencí
bezprostředně ohrožen <,>
- u právnických osob výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů <,>
- je-li zájemce fyzická osoba ženatý/v...

Načteno

edesky.cz/d/7406746

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od České dráhy Nemovitosti      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz