« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Geologické vrty Jižní tangenta

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnuti-vv-vrty-tangenta.pdf
M a g i s t r á t m ě s t a Č e s k é B u d ě j o v i c e
O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I,č.1 / 1
<br> IČ: 002 44 732 DIČ: CZ 002 44 732 číslo tel.ústředny: 38 680 11 11
<br>
Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
Nám.Př.Otakara II.1/1
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br> Č.j.: OOZP/5887-2/2023/Pak Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
Sp.zn.: OOZP/5887/2023/Pak Ing.Pařízková 386 801 115 Parizkovae@c-budejovice.cz 11.7.2023
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Veřejná vyhláška
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor ochrany životního prostředí jako příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád),ustanovení § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)
<br> U D Ě L U J E
<br> žadateli,kterým je:
<br> SUDOP Praha,Olšanská 1a,130 00,Praha 3,IČ: 25793349
<br> P O V O L E N Í
<br> dle § 14 odst.1.písm.c) vodního zákona,povolení ke geologickým pracím v ochranném pásmu vod <.>
zdroje II.b – vnější vrtů Vidov,v rámci stavby:
<br> „Jižní tangenta – II.etapa“
<br> V rámci přípravy stavby musí být proveden podrobný geotechnický průzkum – provedení vrtných
geologických prací respektive 68 (48 vrtů a 20 sond),geofyzikálního měření,dokumentace,likvidace
vrtů záhozem a uvedení pozemků do původního stavu <.>
<br> Průměr jednotlivých vrtů se bude pohybovat v rozmezí 195 až 156 mm.Po provedení budou vrty
likvidovány původním vytěženým materiálem vrtného jádra,které bude zpětně použito k zasypání
vrtů <.>
Vybrané vrty budou dočasně vystrojeny perforovanou plastovou PE pažnicí,zajišťující stabilitu stěn
vrtů a na povrchu kryty ocelovou výpažnicí s uzamykatelnou hlavou a výstražným terčem.Tyto vrty
budou sloužit pro režimní sledování úrovně hladiny podzemní vody <.>
<br> na parcelách:
<br> katastrální území...

Načteno

edesky.cz/d/7124181

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz