« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - Veřejná vyhláška a Oznámení zahájení řízení o návrhu - změny č. 1 Územní plánu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení řízení o návrhu - změny č. 1 Územní plánu (261.43 kB)
Čj.: PDMUD 37397/2023
Sp.zn.: MUD 17984/2023 OM/NL
Počet listů/počet příloh: 1/0
Počet listů příloh: -
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: n.lzicarova@mestodobruska.cz
<br> Datum: 12.07.2023
<br>
Městský úřad Dobruška,odbor rozvoje města,úřad územního plánování,podle § 6 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů,pořizuje Změnu č.1 Územního plánu Olešnice v Orlických horách.V souladu s ustanovením
§ 52 odst.1 stavebního zákona zve pořizovatel k veřejnému projednání návrhu Změny č.1 Územního
plánu Olešnice v Orlických horách jednotlivě obec Olešnice v Orl.h <.>,pro kterou se územní plán
pořizuje,dotčené orgány a sousední obce <.>
<br> O návrhu Změny č.1 Územního plánu Olešnice v Orlických horách se v souladu s § 52 odst.1
stavebního zákona a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,koná
veřejné projednání v úterý 22.srpna 2023 ve 14:30 hodin na obecním úřadě v Olešnici v Orl.h <.>
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanoviska do 7 dnů od veřejného
projednání.K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží <.>
<br> Dotčený orgán ve stanovisku uvede ustanovení zvláštního zákona,na jehož základě své stanovisko
uplatňuje,kdo stanovisko uplatňuje a v jaké věci,souhlas nebo souhlas podmíněný splněním věcných
podmínek,které musí odpovídat podrobnosti projednávaného územního plánu,nesouhlas nebo
nesouhlas s některou částí návrhu územního plánu a ustanovení zvláštního zákona,o které věcně svůj
souhlas,nesouhlas nebo každou ze svých podmínek opírá.Dále musí stanovisko obsahovat
srozumitelné a jasné odůvodnění souhlasu,odůvodnění nesouhlasu nebo odůvodnění každé ze svých
podmínek <.>
<br> Návrh Změny č.1 Územního plánu Olešnice v Orlických horách bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 12.07.2023 do 29.08.2023:
<br> - v kanceláři Obecního úřadu Olešnice v Orl.h.<,>
- v kanceláři úřadu územního plánování,odboru rozvoj...
Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o návrhu - změny č. 1 Územní plánu (155.93 kB)
Čj.: PDMUD 37402/2023
Sp.zn.: MUD 17984/2022 OM/NL
Počet listů/počet příloh: 1/0
Počet listů příloh: -
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: n.lzicarova@mestodobruska.cz
<br> Datum: 12.07.2023
<br> Městský úřad Dobruška,odbor rozvoje města,úřad územního plánování,podle § 6 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů,pořizuje Změnu č.1 Územního plánu Olešnice v Orlických horách.O návrhu Změny č.1
Územního plánu Olešnice v Orlických horách se v souladu s § 52 odst.1 stavebního zákona a § 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,koná veřejné projednání v úterý
22.srpna 2023 ve 14:30 hodin na obecním úřadě v Olešnice v Orl.h <.>
<br> Podle § 52 odst.2 a 3 stavebního zákona může do 7 dnů ode dne veřejného projednání každý uplatnit
písemně své připomínky a dotčené osoby námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.Námitky proti
návrhu ÚP Olešnice v Orlických horách mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti.Dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska.K později uplatněným stanoviskům,připomínkám
a námitkám se nepřihlíží <.>
<br> Návrh Změny č.1 Územního plánu Olešnice v Orlických horách bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 13.07.2023 do 29.08.2023:
<br> - v kanceláři Obecního úřadu Olešnice v Orlických horách <,>
- na odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška,úřad územního plánování (nám.F.L.Věka
<br> čp.32,kancelář č.107) <,>
- na internetových stránkách města Dobrušky (http://www.mestodobruska.cz/urad/uzemni-
<br> planovani/uzemne-planovaci-dokumentace/olesnice-v-orlickych-horach) <.>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
referentka
<br>
Vyvěšeno dne: XX.XX.2023 Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/6953782

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz