« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - KHK vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

II..pdf [0,21 MB]
líílůn
<br> 796 IKI'IK |||||||| Illlllellll||I|||||||l|||||||||
<br> WIIG—24134:
<br> 3.táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa <,>
<br> 4.odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě <,>
<br> 5.spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství,jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů,poli s obilovinami a pícninami <,>
<br> 6.jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření <,>
<br> 7.vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových vozidel,která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích,a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích) <.>
<br> Vlastníkům,správcům & osobám zajišťujících nebo provádějících hospodářskou činnost pro vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:
<br> a) zakazuje se:
<br> 1.pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě <,>
<br> 2.při lesních pracích používání mechanizačních prostředků,které nejsou opatřeny lapačí jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu u výfukových potrubí <.>
<br> b) nařizuje se:
<br> 1.prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů,dopravit jednoduché hasební prostředky a nářadí na předem určená místa k hašení lesních požárů <,>
<br> 2.zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů
<br> Obce jsou povinny zajistit následující podmínky požární bezpečnosti v souladu s přílohou č.1 nařízení kraje <.>
<br> Čl.2 Účinnost
<br> Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.Rozhodnutí končí dnem ukončení období mimořádných klimatických podmínek <.>
<br> Čl.3 Poučení
<br> Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č.133! 1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů,přípustné odvolání <.>
<br> Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.V Hradci Králové,dne IO.7.2023
<br> Mgr...
I..pdf [0,20 MB]
mwlzlulllíílmíll ||||| ||||| Illll LlllllJUllJ
<br> KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Mgr.XXXXXX XXXXXXXX hejtman ROZHODNUTÍ hejtmana Královéhradeckého kraje
<br> č.X/XXXX ze dne 10.7.2023
<br> O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
<br> V souladu s ustanovením článku 2,& 3 odst.3) Nařízení Královéhradeckého kraje č.3/2002 ze dne 9.října 2002,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (ve znění nařízení č.3/2018,kterým se mění nařízení Královéhradeckého kraje č.3/2002 ze dne 9.října 2002,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru),dále jen „nařízení kraje“,na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace
<br> v y h 1 a š u j i pro celé území Královéhradeckěho kraje OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK dle článku l,5 2 písm.a) nařízení kraje
<br> na dobu Ode dne vyhlášení do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených obdobím bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím <.>
<br> Čl.1 Omezení a opatření
<br> Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 2,5 3 odst.2) nařízení kraje se nařizuje dodržování přílohy č.1 nařízení kraje a zakazuje se:
<br> 1.kouření,rozdělávání nebo udržování Otevřeného Ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m Od okraje lesního pozemku,2.rozdělávání & udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,Pivovarské náměstí 12451500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad tel.: 495 817111 | fax: 495 817 338 — spokojený občan <.>
<br> e-mail: posta©kr-kralovehradeckycz www.kr-kralovehradeckyez

Načteno

edesky.cz/d/6938804

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz