« Najít podobné dokumenty

Obec Krychnov - Závěrečný účet 2022-schválený

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krychnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zvěrečná zpráva o přezkumu USC (255.29 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 004878/2023/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_021963/2022/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KRYCHNOV
IČ: 00876232
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Krychnov za rok 2022 bylo zahájeno dne 12.01.2023
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ▪ 02.02.2023
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Krychnov
<br> Krychnov 57
<br> 280 02 Kolín 2
<br>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX
- kontroloři:
<br>
<br>
<br> Zástupci obce: XXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX - místostarostka
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly
<br> Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi...
Inventarizační zpráva za rok 2022.docx (16.43 kB)
Inventarizační zpráva za rok 2022
<br>
Účetní jednotka: Obec Krychnov
IČ: 00876232
Datum zpracování :31.01.2023
<br> 1.Časový a věcný průběh inventarizace
<br> Inventuru majetku evidovaného na účtech 018.00-0032.00 provedli členové inventarizační komise
k 31.12.2022 ve dnech 31.12.2022 až 31.01.2023 <.>
Inventuru ostatního majetku a závazků provedli členové inventarizační komise
k 31.12.2022 ve dnech 31.12.2022 až 31.01.2023 <.>
Inventuru pokladní hotovosti evidované na účtu 261–pokladna,provedli členové inventarizační komise k 31.12.2022 ve dnech 31.12.2022 až 31.01.2023 <.>
Inventuru zboží na skladě na účtu 132-zboží na skladě,provedli členové inventarizační komise
k 31.12.2022 ve dnech 31.12.2022 až 31.01.2023 <.>
2.Plán inventur
<br> Plán inventur byl zpracován a řádně schválen.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena <.>
Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu <.>
Proškolení členů inventarizační komise proběhlo v budově OÚ dne 10.12.2022
<br> 3.Způsob provedení inventury
<br> Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:
a) fyzickou inventurou v případě majetku,u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou
existenci
b) dokladovou inventurou v případě pohledávek,závazků a nehmotného majetku,u kterých nešlo
vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci,a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru
Inventuru závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním stavu vedeného v účetnictví s
přehledem neuhrazených faktur a s kopiemi prvotních dokladů k závazkům,tj.faktur,mzdových rekapitulací apod <.>
<br> 4.Doložení provedených inventur
<br> Členové inventarizačních komisí sestavili inventurní soupisy dle seznamu inventarizačních soupisů <.>
<br> 5.Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur by...
VYSLEDOVKA2022.PDF (76.67 kB)
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Krychnov 3z00876232IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 37 452,05 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.37 452,05 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 1,62 0,00 1,00 0,00
<br> 35.558 8 983,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 214 407,00 0,00 147 047,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 53 186,00 0,00 25 452,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 1 000,00 0,00 60,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 32 596,00 0,00 43 344,00 0,00
<br> 13.521 632 949,00 0,00 575 186,00 0,00
<br> 12.518 518 881,78 0,00 549 812,25 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 771,00 0,00 3 374,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 114 950,00 0,00 242,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 573 993,12 0,00 184 559,17 0,00
<br> 3.503 15 180,00 0,00 15 378,00 0,00
<br> 2.502 152 455,84 0,00 98 327,53 0,00
<br> 1.501 46 549,00 0,00 40 688,25 0,00
<br> I.2 365 903,36 0,00 1 683 471,20 0,00
<br> A.2 413 080,41 0,00 1 687 931,20 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Krychnov
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Krychnov
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<b...
ROZVAHA 2022.PDF (84.37 kB)
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Krychnov 5z00876232IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 794 288,63 0,00 794 288,63 8 402 922,59
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 122 113,20 0,00 122 113,20 10 660 447,92
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 665 337,43 665 337,43 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 806 821,00 245 697,00 561 124,00 601 296,00
<br> 3.021 24 405 299,02 1 290 646,00 23 114 653,02 2 353 961,50
<br> 2.032 2,00 0,00 2,00 2,00
<br> 1.031 1 766 018,00 0,00 1 766 018,00 1 766 018,00
<br> II.27 765 590,65 2 201 680,43 25 563 910,22 15 381 725,42
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 399 000,00 198 116,00 200 884,00 224 533,00
<br> 5.018 55 956,30 55 956,30 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.454 956,30 254 072,30 200 884,00 224 533,00
<br> 28 220 546,95 2 455 752,73 25 764 794,22 15 606 258,42
<br> 29 014 835,58 2 455 752,73 26 559 082,85 24 009 181,01
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Krychnov
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Krychnov
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> 00876232Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
...
FIN212 2022.pdf (552.21 kB)
oddíl I./ 1
0000 300 000,00 352 605,281511 350 000,00 117,54 100,74
<br> 0000 0,00 9,281382 0,00 0,00 0,00
<br> 0000 8 000,00 12 876,801381 8 000,00 160,96 160,96
<br> 0000 100,00 550,001361 100,00 550,00 550,00
<br> 0000 95 200,00 101 700,001345 101 700,00 106,83 100,00
<br> 0000 1 250,00 1 550,001341 1 550,00 124,00 100,00
<br> 0000 1 000,00 922,701334 1 000,00 92,27 92,27
<br> 0000 620 000,00 911 205,871211 899 300,00 146,97 101,32
<br> 0000 2 000,00 0,001122 2 000,00 0,00 0,00
<br> 0000 250 000,00 400 807,931121 364 275,00 160,32 110,03
<br> 0000 30 000,00 53 029,721113 53 000,00 176,77 100,06
<br> 0000 10 000,00 23 854,811112 23 000,00 238,55 103,72
<br> 0000 300 000,00 264 378,741111 300 000,00 88,13 88,13
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> 00876232
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2022 12
<br> XXX XXXXX IČ
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2022
<br> Příjem z daně z nemovitých věcí
<br> Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z
výherních hracích přístrojů
<br> Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
<br> Příjem ze správních poplatků
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Příjem z poplatku ze psů
<br> Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
<br> Příjem z daně z přidané hodnoty
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je
obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
<br> Příjem z daně z příjmů právni...
Závěrečný účet 2022 - schválený (167.5 kB)
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
<br>
Obec Krychnov
Závěrečný účet za rok 2022 - schválený
sestavený v Kč ke dni 31.12.2022
Údaje o organizaci
<br>
Identifikační číslo
00876232
<br> Název
<br>
Obec Krychnov
<br> Ulice
<br>
Krychnov 57
<br> Obec
<br>
Krychnov
<br> Pošta
<br>
280 02 Kolín
Kontaktní údaje
<br>
E-mail
<br>
obeckrychnov@seznam.cz
<br> Web
<br>
www.krychnov.cz
<br>
<br> Plnění rozpočtu obce
Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf
Položka
Text
SR
UR
Zůstatek
%SR
%UR
<br> 0000
1111
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci
300 000,00
300 000,00
264 378,74
88,13
88,13
<br> 0000
1112
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
10 000,00
23 000,00
23 854,81
238,55
103,72
<br> 0000
1113
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
30 000,00
53 000,00
53 029,72
176,77
100,06
<br> 0000
1121
Příjem z daně z příjmů právnických osob
250 000,00
364 275,00
400 807,93
160,32
110,03
<br> 0000
1122
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
<br> 0000
1211
Příjem z daně z přidané hodnoty
620 000,00
899 300,00
911 205,87
146,97
101,32
<br> 0000
1334
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
1 000,00
1 000,00
922,70
92,27
92,27
<br> 0000
1341
Příjem z poplatku ze psů
1 250,00
1 550,00
1 550,00
124,00
100,00
<br> 0000
1345
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
95 200,00
101 700,00
101 700,00
106,83
100,00
<br> 0000
1361
Příjem ze správních poplatků
100,00
100,00
550,00
550,00
550,00
<br> 0000
1381
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
8 000,00
8 000,00
12 876,80
160,96
160,96
<br> 0000
1382
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích příst...

Načteno

edesky.cz/d/6768503

Meta

Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krychnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz