« Najít podobné dokumenty

Obec Křenek - Obec Křenek - Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křenek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Středočeský kraj - Zpráva 2022 (183.54 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 001126/2023/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_080981/2022/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KŘENEK
IČ: 00236985
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Křenek za rok 2022 bylo zahájeno dne 27.07.2022 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 15.12.2022
▪ 08.06.2023
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Křenek
<br> Křenek 23
<br> 277 14 Dřísy
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
- kontroloři: Bc.Zuzana Svobodová (dne XX.12.2022)
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX (dne XX.XX.XXXX)
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly
<br> Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků...
Příloha 12-2022 (79.76 kB)
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Křenek; IČO 00236985; Křenek 23,Křenek,277 14
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti,která by znamenala ukončení její činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - je definováno zák.č.563/1991 Sb <.>,vyhl.č.410/2009 Sb <.>,ČÚS 701-704 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně,drobný dlouhodobý majetek evidovaný v pořizovací ceně nebo je dooprávkovaný <,>
zásoby v pořizovacích cenách XXXXXX B <,>
definice významnosti (viz ČÚS XXX bod X.5,5.6) <.>
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 382 755,94 371 743,94
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 24 452,00 17 797,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 358 303,94 353 946,94
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z d...
VZZ 12-2022 (65.43 kB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Křenek; IČO 00236985; Křenek 23,Křenek,277 14
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2023
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 5 091 384,09 0,00 4 594 998,59 0,00
I.Náklady z činnosti 5 029 362,09 0,00 4 530 680,19 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 319 728,07 0,00 312 019,62 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 342 683,32 0,00 213 696,76 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 284 037,67 0,00 279 196,64 0,00
<br> 9.Cestovné 512 21 553,00 0,00 10 716,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 695 192,72 0,00 599 801,46 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 808 392,00 0,00 1 586 822,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 473 093,00 0,00 435 424,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544 0,...
Rozvaha 12-2022 (84.57 kB)
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Křenek; IČO 00236985; Křenek 23,Křenek,277 14
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 73 431 768,33 11 329 008,23 62 102 760,10 59 790 092,04
A.Stálá aktiva 50 172 932,22 11 329 008,23 38 843 923,99 36 939 876,43
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 183 284,00 183 284,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22 584,00 22 584,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 160 700,00 160 700,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 49 536 648,22 11 145 724,23 38 390 923,99 36 486 876,43
<br> 1.Pozemky 2 720 836,65 0,00 2 720 836,65 2 720 836,65031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 39 481 886,18 9 027 915,00 30 453 971,18 31 207 835,18021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 626 508,56 624 155,40 1 002 353,16 621 412,60022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 493 653,83 1 493 653,83 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 213 763,00 0,00 4 213 763,00 1 936 792,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0...
Fin 12-2022 (198.89 kB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Křenek; IČO 00236985; Křenek 23,Křenek,277 14
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 27.1.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 628 000,00 639 807,20 748 546,67Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 117,00
<br> 1112 30 000,00 30 000,00 68 607,09Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 228,69
<br> 1113 106 000,00 106 000,00 152 477,50Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 143,85
<br> 1121 933 000,00 933 000,00 1 154 982,12Příjem z daně z příjmů právnických osob 123,79
<br> 1211 1 978 700,00 2 252 081,50 2 614 578,31Příjem z daně z přidané hodnoty 116,10
<br> 1334 0,00 26 459,80 26 459,80Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 100,00
<br> 1341 6 000,00 6 170,00 6 270,00Příjem z poplatku ze psů 101,62
<br> 1342 13 000,00 13 000,00 17 040,00Příjem z poplatku z pobytu 131,08
<br> 1343 0,00 2 000,00 2 000,00Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 100,00
<br> 1345 215 000,00 215 000,00 217 930,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 101,36
<br> 1361 15 000,00 15 000,00 10 540,00Příjem ze správních poplatků 70,27
<br> 1381 20 000,00 20 000,00 37 149,67Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 185,75
<br> 1382 0,00 0,00 26,26Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1511 260 000,00 260 000,00 305 080,04Příjem z daně z nemovitých věcí 117,34
...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022 (3.24 MB)
Kraiský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR K(DNTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 001126/2023/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_080981/2022/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KŘENEK IČ: 00236985 za rok 2022
<br> Přezkoumání hospodaření obce Křenek za rok 2022 bylo zahájeno dne 27.07.2022 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 15.12.2022
<br> ' 08.06.2023 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Křenek Křenek 23
<br> 277 14 Dřísy
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX - kontroloři: Bc.Zuzana Svobodová (dne XX.XX.2022) Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX (dne XX.XX.XXXX)
<br> Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě s...
Návrh ZÚ 2022 (879.94 kB)
Obec Křenek
<br> Křenek 23,277 14 Křenek,IČO: 00236985
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2022
<br> dle 5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby,údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,včetně tvorby a použití peněžních fondů za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 <.>
<br> Schválený vyrovnaný rozpočet na rok 2022:
<br> Příjmy 2022 5.266.000,- Kč
<br> Výdaje 2022 5.266.000,- Kč
<br> Skutečné příjmy v roce 2022 činily: 7.513.173,15 Kč a výdaje 6.965.572,65 Kč.Rozdíl mezi plánovanými příjmy byl příjem dotace na DS Křenek,dotace na volby a navýšení sdílených daní <.>
<br> Bankovní účty obce (KB a ČNB)
<br> Stav k 1.1.2022 22.777.483,41Kč Stav k 31.12.2022 22.988.971,11Kč Pokladna | Stav k 31.12.2022 155.805,00 Kč
<br> Příjmy 2022
<br> Daňové přímy (FÚ,SFÚ,CÚ,míst.pop1.<.> ) 5.361.687,46 Kč Nedaňové příjmy (pachty,nájmy,ost.příj.) 1.103.240,17 Kč Dotace (volby,dotace DS,SR,jednor.př.) 1.048.245,52 Kč
<br> Získané dotace v roce 2022:
<br> Volby do zastupitelstev obcí a volba prezidenta 42.018,95 Kč Dotace z ÚP- DS Křenek 919.981,44 Kč Dotace ze státního rozpočtu 70.500,00 Kč
<br> Kompenzační příspěvek 15.745,13 Kč
<br> Výdaje 2022
<br> Běžné výdaje 4.206.101,09 Kč Kapitálové výdaje 2.759.471,56 Kč Běžné výdaje:
<br> Výdaje v roce 2022v částce 4.206.101,09 Kč — výdaje jsou spojené s zajištěním provozu obce,Dětské skupiny Křenek,dopravní obslužnost,udržování místních komunikací,péče o veřejnou zeleň,odpadové hospodářství,veřejné osvětlení,JSDH Křenek a opravy a udržování obecní infrastruktury - viz.příloha č.2 Fin 2-12 <.>
<br> Kapitálové výdaje:
<br> Dětské hrací prvky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 99.055,94 Kč Workoutové hřiště — fitness prvky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/6566095

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křenek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz