« Najít podobné dokumenty

Obec Jarohněvice - Závěrečný účet obce Jarohněvice 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jarohněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.pdf
J _ Zlín kraj Klasifikace: chráněný dokument
<br> Obec Jarohněvice Jarohněvioe 83 768 O1 Jarohněvice
<br> Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 24.února 2023 Ing.Ludmila Garguíákova KUZL 17955/2023 KUSP 4871612022 EKO
<br> Zpráva č.122/2022IEKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jarohněvice,ICO: 00544515 za rok 2022
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 23.02.2023 - 24.02.2023 (jednorázové přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dle ustanovení 5 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích <.>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 12.01.2023.Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 24.02.2023 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Jarohněvice,Jarohněvice 83 768 01 Jarohnévice
<br> Přezkoumání vykonala: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Obec zastupovaly: starostka: XXXXX XXXXXXXX účetní: XXXXXX XXXXXXXX
<br> Krajský úřad Zlínského kraje I třída Tomáše Bali 21 l 761 90 Zlín +420 577 043 210.marie.hermanova©kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce Jarohněvíce na rok 2022 byl zveřejněn zveřejnění na stacionární úřední desce a na úřední desce obce v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup od 7.1.2022 do 3.2.2022 v souladu s ustanovením 5 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.)
<br> Příjmy byly navrženy ve výši 5 407 400,00 Kč a výdaje ve výši 5 407 400,00 Kč.Návrh rozpočtu byl sestaven podie % 5 odst.3 zákona č.23/2017 Sb.<.> o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.tj,obsahoval informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku,na který je předkládán návrh rozpoč...
Fin.pdf
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2022
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 5 407 400,00 = 5 407 400,00
6 349 800,00 = 6 349 800,00
6 423 089,52 = 6 423 089,52
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 112 000,00 = 112 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 5 407 400,00 = 5 407 400,00
6 349 800,00 = 6 349 800,00
6 311 089,52 = 6 311 089,52
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
5 407 400,00 = 5 407 400,00
6 349 800,00 = 6 349 800,00
4 057 321,49 = 4 057 321,49
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
5 407 400,00 = 5 407 400,00
6 349 800,00 = 6 349 800,00
3 945 321,49 = 3 945 321,49
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
5 407 400,00 = 5 407 400,00
6 349 800,00 = 6 349 800,00
3 945 321,49 = 3 945 321,49
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 2 365 768,03 = 2 365 768,03
r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 2 365 768,03- = 2 365 768,03-
r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 2 365 768,03- = 2 365 768,03-
r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 2 365 768,03 = 2 365 768,03
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 19.05.2023
11:24:49
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (jarohnevice),verze: 2023.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2022
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 112 000,00 = 112 000,00
r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 ...
Příloha.pdf
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Jarohněvice 83,768 01 Jarohněvice
Obec Jarohněvice00544515
<br> sestavená k 31.12.2022
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,obec@jarohnevice.eu,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Obec Jarohněvice nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.Nedošlo
ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám,zejména prováděcí vyhlášky k zákonu
o účetnictví č.410/2009 Sb.a ČÚS č.701 – 708 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
1.Odpisování dlouhodobého majetku
Pro rok 2022 zvolila obec Jarohněvice rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku s tím,že o odpisech se
účtovalo k rozvahovému dni ročně <.>
<br> 2.Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté a přijaté zálohy na transfery
<br> Obec Jarohněvice poskytnuté a přijaté zálohy na transfery k rozvahovému dni stejně jako ostatní majetek a závazky
člení v souladu s § 19 odst.7 zákona o účetnictví na dlouhodobé a krátkodobé.Dlouhodobou poskytnutou či přijatou
zálohou na transfer je v souladu s bodem 3.5.Českého účetního standardu č.703 - Transfery taková záloha,u které
bude vypořádání od okamžiku poskytnutí či přijetí za období delší než jeden rok.Ostatní zálohy se považují za
krátkodobé.Pokud s ohledem na charakter zálohy objektivně nelze použít výše uvedené hledisko členění,je rozhodující
předpoklad účetní jednotky v okamžiku poskytnutí či přijetí zálohy.Pokud se k jednomu transferu vztahuje více
poskytnutých či přijatých záloh,je rozhodující pro určení krátkodobosti resp.dlouhodobosti záloh okamžik přijetí první
zálohy <.>
<br>
3.Územní plány
<br> Územní plány považuje obec Jarohněvice za nehmotný majetek <.>
<br>
4.Věcná břemena – obec Jarohněvice oprávněná z věcn...
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Jarohněvice00544515
sestavený k 31.12.2022
<br> IČO: Název:
Sídlo: Jarohněvice 83,768 01 Jarohněvice
Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,obec@jarohnevice.eu,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,22 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 197 160,59 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> 113 483,20 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 581 159,24 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 1 542 424,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 403 488,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 2 776,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> 6 000,00 -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 1 180,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 21 410,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 769 019,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 190 436,47 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 161 767,47 -
<br> - -
<br> - -
<br> 61 247,71 ...
Rozvaha.pdf
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2022
00544515IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Jarohněvice
Jarohněvice 83,768 01 Jarohněvice
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,obec@jarohnevice.eu,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,00 238 144,00 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 428 860,00 238 144,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 49 032 912,30 11 709 010,00
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 13 222 900,00 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 29 685 402,00 7 797 336,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 2 900 176,30 1 885 092,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 2 026 582,00 2 026 582,00
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 1 197 852,00 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 190 716,00 210 278,00
<...
Závěrečný účet 2022.pdf
sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Jarohněvice
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 544515
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Jarohněvice 83
Jarohněvice
76801
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 573361017
573361017
jarohnevice@volny.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 6
<br> 08.06.2023
11:24:41
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (jarohnevice),verze: 2022.01.D
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 668 000,00 763 000,00 762 963,45
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 28 600,00 70 000,00 69 967,03
1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 113 000,00 155 600,00 155 523,48
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 840 000,00 1 176 500,00 1 176 460,68
1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.24 000,00 24 000,00 22 420,00
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 350 000,00 2 670 300,00 2 670 230,26
1341 Příjem z poplatku ze psů 13 000,00 13 000,00 11 400,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství 4 000,00 4 000,00 3 285,00
1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 160 000,00 162 000,00 162 000,00
1361 Příjem ze správních poplatků 4 000,00 4 100,00 4 040,00
1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dí...

Načteno

edesky.cz/d/6563097

Meta

Volby   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jarohněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz