« Najít podobné dokumenty

Obec Žalhostice - Veřejná vyhláška, opakované zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, výzva k podání připomínek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žalhostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

popis.pdf (4.09 MB)
Popis zpracování záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území LABE území Ústeckého kraje (ř.km 726,613 – 826,613) Dne 17.3.2021 bylo v souladu s §3 vyhlášky č.79/2018 Sb.„Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace“ elektronicky zasláno oznámení na Krajský úřad Ústeckého kraje (Mgr.Jan Koch) o záměru aktualizace stanovení záplavového území toku Labe v ř.km 726,613 – 826,613 (územní působnost Ústeckého kraje).Součástí korespondence byl „Popis zpracování záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území“.Dopisem čj.KUUK/052014/2021 ze dne 15.4.2021 bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje sděleno,že proti navrženému způsobu zpracování nemá námitek a požádáno Povodí Labe,státní podnik,aby součástí předloženého návrhu ZÚ bylo dostatečné zdůvodnění aktualizace vymezení aktivní zóny záplavového území.Dne 26.4.2021 bylo dopisem čj.PLa/2021/18627 z naší strany potvrzeno,že rozsah AZZÚ byl zpracován v souladu s vyhláškou č.79/2018 Sb <.>,a že vymezení AZZÚ bude v průvodním dopise náležitě popsáno a zdůvodněno.Na základě § 66 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,Vám předkládáme návrh stanovení rozsahu záplavového území toku Labe v ř.km 726,613 – 826,613.Dle vyhlášky č.79/2018 Sb.předkládáme 2 paré v listinné podobě.(Situace,technická zpráva,psaný podélný profil,hydrologická data) a 1 x CD s příslušnými daty.Paré č.3 (Situace,technická zpráva,psaný podélný profil) prosíme potvrdit a vrátit správci toku.1.Zdůvodnění návrhu nového záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území: Na základě požadavků Směrnice EP a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále „Povodňová směrnice“) byl zpracován projekt „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření – II.cyklus“.Projekt byl řešen na úsecích toků,které byly vyhodnoceny...
mapy 2.pdf (6.23 MB)
EVROPSKÁ UNIE _— gond S.“Éd'ms“.<.>.Ministerstvo životního prostředí peracnl program Žlvotnl prostředl
<br> Dílčí poVo-dí Ohře,Dolního Labe a ostatních přítoků Labe OHL-22-01 LABE
<br> c.1.- MAPA POVODŘOVÉHO OHROŽENÍ
<br> 1:10 000
<br> -.5511333 -' „! "'“-a_n ' LISTOPAD 2019 OBJEDNATEL ; “::.ZHOTOVITEL - -- už SWECOĚ !% D3
<br> PŘEHLED KLADU LIST
<br> a :."! 2 “790,9“ \.9.us | G _ 3.9: \\ “ !- Mrc iště _ Č.o s '6 4 9 363 n._.943 A 3 0m h!! 4 s š ? Ostružník 4 ' Ě ' “zrna \\ C: ice * '.< Ě; /_._ __ DěčínslŽSněžník \Ě \ 5 _ -_ _.ř Tisá (_ Nads ěnami 723 X?; _ ' ice 6%3 _ _ \\?ó „ __ J" |.„___ __,_____.\_ l „.-- “— fíčovskypomk &\__ \?J _'-'.:P_ĚČ|N „ __ * „__/J “07st \\;\š:-\;._ 6 — ©,<.> - ___ JÍLOVE 7.\ *) - 369x ; _,„c_- v",? 91“— _." O Javorský vrch.* xf“ "\ *„ | “* mw Ě I'- 'a 5110 \'_:_——-- ' N.<.> "& ht up* _ _ __.<.> L-_—U „ _ %“ ve? Dolgk wee “' „\ďtlfr „ a 904- 900 "“““—"ř 5 'C'!— * \Ě.\“ J' 0 i o\ --.9,©Chudero ně ( 0% __ : ',- (x Ý && __ = —_ __4.“_ f.'; \ ?: \“ 1-0) ČŠ “_\ „© ' 'o _ "a '“ \ Tězhlowc &,- ! 1.35.- f - Ýšříb roh & 3M 4\ „"a 1 3 12 \Gvů.<.> 11 v I.' '.“.= * ','H— ; a _.<.> a ' ' _ (abl—f o' rl Bukov hora 8 L.a (_ ' y 6 3 __ 06).__ Ike o; *" _HRHI'OO - '- Březno %R 334 © ! “0 <.>,\ f—é' % VERNERICE = _I :? % 4,' 6 of.<.> L 6.2- 0,04._ \ \__ V _ \_ \ a: !— _ JS i(; * “% 3 a % Vargošt' 9,'a—,e 3.—.<.> óa,„ *;.$“ _.0 639,* 00 )$%,w.<.> %.Dloqhy vn'h <%.<.> ---._ 011! Sef/o “?! chovany.$$$._ %__q5_( _ 7 6 „_ ' j _.<.>.g " i'.<.> o Liběšice aj "\ (_ "Čo O.?4.'_'O.3:5 ;
<br> 17 I
<br> Q _ řífl _ š„ Věqo.33,z— ! r,<.> __ Baie „gamma 7.9 \cďf-"RQUDNICE NAD Mala' ah'ŠNAQOHRI (i \ LABEM © ří O '.'_____ <.>,;— _ -__; U':\_\_ i" 11600 '“j “e.—_ „: „ \(ř.f' Jí 1" &) Qoě “:= '“,z _ 4 6 _gibkovice pod »- ':Í Račiněves © -- “"—iBÍPem Dolní Be“ wi Mšěqe-Iázně.- Mnetes Cít ' Straškov-Vodochčd "&$ “ "??/mk '“— „' “,c? 35,29 Beřkovice ' <.>,4.© *“ 9195.“ČŠ" "10069 \ died—ace — lala;.L “\Iglgagozm _ -.<.> ____ n & :Černuc % __ "u" 25V avou.3,1 ' “ Q“" _,<.> -= ...
mapy.pdf (7.5 MB)
1:10,000
<br> \ /
<br> \ 4 \ „853W Vncu \
<br> $<; '“ 1x
<br> !
<br> 1:10,000
<br> N
<br> šči ' ' ' | ' w " MV.“ -: _ _ - “* mmm <.>,; “ _ o fw
<br> _ <.>,<.>.<.> -Í:.<.> „.<.> /= ; „__af.Ě_-__-
<br> ; /
<br> Legenda
<br> ' <.>
<br> 1:10,000
<br> „N „% S Legenda iAzzu _ ZU Q5 - ZU on É' zu Q1oo €:: zu Qsoe 2002
<br> „ ___ \ „.\\,-: *'d—AW—ůr „„.- / \ \ (// \\ \.* 4 \\ //d & \,A / | / / / 1 4 / l / \,// \ W ( 4 \: \ \ )i \\ \\ / >? \ /,;f \\ \\ \\,a \ EE U \\\0 \\ \í \\ 4 \\$- \ *: <=— ) o*L \ 0 “““,lovř“ \ “; H “UL !,<,>,RůŽOVÁšYfEŽKA———1\ ( “" 4825 \.<.> Í-l \\—\—-——\ __ m E 1:1o,ooo onm RůŽOVA “o“ \ ******* " ' ““““ " N ši ".Ig:,: W E Š :] 4 Š SPÁLENIŠTĚ S až?-\ : _ +! \4 Až Legenda ma Fi u až o v.\// V s m y '( \ \\ AZZU _ zu es „„Kam \ 4 ! ZU on \ Liščíkfižovatk \ a /////—:-\._—“:ž// ( É ZU Q1oo /' / <?“ 4,<.> -.-__; // 15,1! :.i ZU QSOD / ___.-.— L '.' ',/'—““:="-::::===:::-73:1::::-"“a"“grál
<br> I; ---.|Ubf'll _-.aš <.>
<br> M&V" W ©; ;.=? ; <,>
<br> ; U.D-"ň'í'É—T'Í <.>
<br> 13%- _
<br> \_\ ___
<br> ___ “"-_ <.>
<br> igi: !|.<.> '|.'— M "1.7,<.> !QUÉ -'||I HT.<.> r?
<br>.u.Pá L'
<br> & \ Q&ŘWQ *.<.> —_ »“ ĚŠŘĚQ SĚJÉa : ĚĚIJŘÉÉŘ
<br> %
<br>.<.>.!!.“m.-.?'
<br> &% 3.333 É\'W li 'WV
<br>.-_—'—
<br> 1:10,000
<br> ffi/ff ENŠĚE *
<br> 1:10,000
<br> Ř '? IÍ—f
<br> ;;; =! j :! (J
<br> d mám—1m ; _
<br> _/—.<,>
<br> _\.\;ťiyšš';" UD! / 17-51 \J L_,_/ L
<br> v '/
<br> 1:10,000
<br> N
<br> Legenda
<br> _“ ZU Q100 2:3 ZU QW“
<br> _? \ J
<br> ' J_ifgfíltlii-v—Émřf
<br> Hifi.:- Í'šb" „JT " '" 11%
<br> Legenda rřřii Azzu „__ _ ZU Qs * „ - ZU on J!? ?— ZU Q1oo €:: ZU Qsoo 2002 % !
<br> Fr' „ „5,21
<br> <,>
<br>,"d mm && [__—*
<br> 533% „"rN'
<br> _!L
<br> !
<br> : Ill!
<br> fe)/.“XZQLÉ'Í '“! „_ \„/fm“
<br> % <.>
<br> 2.< \l'ik.<.> /_F ' „ \ +3 5 “ n,Ž *.'-
<br> j.<.> /__ ýs' - „„NXÍX&>
<br>.<.>.<.>.<.>.'.-—3„-.-Fn *.------
<br> Legenda H i; AZZU
<br> %;; P/gfštw/
<br> „:=
<br> „„ 53
<br> &%
<br> \-.0\
<br> \ Bm & \ ———_-_ (_ u - '!,-'———' “\ $$$—.\; k
<br> (\ '“.1 __ _ I...
Návrh výrokové části (287.11 kB)
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
<br> www.kr-ustecky.czIČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
ID DS: t9zbsva
<br> Tel.: +420 475 657 111
epodatelna@kr-ustecky.cz
č.ú.: 882733379/0800
<br> odbor životního
prostředí a zemědělství
<br> Spisová značka: KUUK/022395/2022/ZPZ/86/ZULabe
Číslo jednací: KUUK/070499/2023
UID: kuukes8c138f51
Počet listů/příloh: 6/3
e-mail: koch.j@kr-ustecky.cz
Vyřizuje/linka: Mgr.Jan Koch/180
<br> Datum: 01.06.2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPAKOVANÉ ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,VÝZVA
<br> K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,jako vodoprávní úřad
(dále jen „vodoprávní úřad“) příslušný podle ust.§ 107 odst.1 písm.o) zákona č.254/2001 Sb.<,>
o vodách a o změně některých zákonů,v platném znění (dále jen „vodní zákon“),na zákla-
dě návrhu Povodí Labe,státního podniku,zveřejňuje podle § 172 odst.1 správního řádu a
podle § 66 odst.7 vodního zákona návrh opatření obecné povahy:
<br> Návrh výrokové části
<br> Stanovení záplavového území významného vodního toku Labe ř.km 726,6 – 826,6 (Labe na
území Ústeckého kraje) (aktualizace stávajícího záplavového území a aktivní zóny zá-
plavového území)
<br> I.podle § 66 odst.1 vodního zákona se stanovuje záplavové území významného vodního
toku Labe ř.km 726,6 – 826,6 vymezené záplavovou čárou s dobou opakování povodně
100 let (zkráceně označováno Q100),a to v rozsahu mapových podkladů,které jsou ne-
dílnou součástí výrokové části tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.1„mapy
záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území“ <.>
<br> II.podle ustanovení § 66 odst.2 vodního zákona se vymezuje aktivní zóna záplavového
území významného vodního toku Labe ř.km 726,6 – 826,6,a to v rozsahu mapových
podkladů,které jsou nedílnou součástí výrokové části tohoto opatření obecné povahy
jako příloha č.1 „mapy záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území“ <.>
<br> III.podle § 67 odst.3 vodního zákona se s...

Načteno

edesky.cz/d/6562861

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žalhostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz